Arhive lunare: aprilie 2022

AVIZELE SI AUTORIZATIILE DE SECURITATE LA INCENDIU VOR FI OBTINUTE MAI USOR

Procesul de avizare și de emitere a autorizațiile de securitate la incendiu urmează să fie simplifica și clarificat. Normele în cauză, aprobate în anul 2016, vor fi modificate și completate.

Astfel, va fi simplificată procedura de emitere a avizului de securitate la incendiu prin reducerea informațiilor solicitate în această etapă. Normele metodologice în vigoare impun ca pentru obținerea avizului de securitate la incendiu să fie depusă o documentație complexă ce impune un volum însemnat de documente întocmite. Odată cu introducerea scenariului de securitate la incendiu preliminar vor fi create premisele simplificării procedurii în sensul în care se reduc atât documentele care trebuie depuse, cât și informațiile ce trebuie furnizate în această etapă. De asemenea, va fi simplificată procedura de emitere a autorizației de securitate la incendiu, atât în ceea ce privește documentele depuse, a conținutului acestora și a aspectelor verificate de specialiștii structurilor de avizare/autorizare.

Emiterea avizelor de securitate la incendiu în etapa SF și DALI În practică s-a constatat că proiectanții, din diferite motive, omit să prevadă în documentațiile tehnice întocmite la faza SF sau DALI măsuri de apărare împotriva incendiilor prevăzute de reglementările tehnice de proiectare. Din cauza acestui fapt nu sunt aprobate fonduri și pentru realizarea acestor măsuri, care sunt solicitate, ulterior, în vederea emiterii avizului de securitate la incendiu și autorizației de construire. Astfel, apare un blocaj în procesul de realizare a acestor investiții publice deoarece trebuie suplimentate fondurile deja aprobate în etapa anterioară. Pentru a elimina aceste disfuncționalități, avizul de securitate la incendiu va putea fi emis în etapa SF sau DALI, etapă în cadrul căreia pot fi verificate măsurile de apărare împotriva incendiilor și adoptate fondurile necesare implementării. Alte măsuri De asemenea, mai sunt prevăzute măsuri menite să simplifice procedura de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă: * introducerea structurii cadru a scenariului de securitate la incendiu preliminar; * introducerea unui model unic de cerere de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă; * crearea posibilității de depunere a pieselor scrise și desenate în copie; * efectuarea unor modificări la structura și conținutul scenariului de securitate la incendiu. * clarificarea unor aspecte care au rezultat din aplicarea Normelor metodologice în ceea ce privește modul de prezentare și însușire de către cei în drept a documentațiilor tehnice și a datei la care se iau în considerare reglementările tehnice aplicabile.

Concedierea disciplinara 2022. Procedura in vigoare, pas cu pas

Sunt considerate abateri disciplinare actiunile sau inactiunile prevazute in Regulamentul intern al unitatii. Astfel o actiune sau inactiune nu poate fi considerata abatere disciplinara daca ea nu a fost prevazuta astfel in Regulamentul intern. Cea mai frecventa abatere disciplinara este absenta nemotivata a salariatului de la programul de lucru.

Procedura sanctionarii salariatului pentu absente nemotivate incepe prin intocmirea unui referat. Astfel, persoana care sesizeaza absenta salariatului va intocmi un referat constatator privind situatia constatata. In baza acestui referat, angajatorul emite o decizie prin care numeste o persoana sau o comisie formata din mai multe persoane care sa efectueze cercetarea disciplinara.

In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul:

– sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa;
– sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare;
– sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia munci sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Neprezentarea salariatului la convocare fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile (art. 251 alin. (3) din Codul muncii).

Astfel, pot exista doua situatii:


1. Salariatul nu se prezinta la convocare la cercetarea disciplinara, caz in care angajatorul poate dispune sanctionarea discilinara a salariatului;
2. Salariatul se prezinta la cercetarea disciplinara. In acest caz, se incheie un proces verbal in care se mentioneaza apararile salariatului.

Daca angajatorul inlatura intemeiat apararile formulate de salariat sau acesta nu se prezinta la cercetare, se poate emite decizia de sanctionare. Sanctiunea disciplinara poate consta in concediere disciplinara daca abaterea disciplinara este grava.

Conform art. 252 din Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.  Termenul de 30 de zile se socoteste de la data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii( conform Deciziei ICCJ nr. 16 din 12 noiembrie 2012).

Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea, in cazul in care salariatul nu se prezinta;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Conform art. 4 alin. (1) lit. e) din HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.

Astfel, in termen de 3 zile lucratoare, absentele nemotivate se inregistreaza in Revisal. Suspendarea inceteaza in ziua in care salariatul se prezinta la serviciu sau in ziua in care contractul individual de munca inceteaza (daca salariatul nu se mai prezinta la serviciu).