NOUTATI PSI-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor a fost modificata!

Este oficial, avem prima modificare a Legii 307/2006 pe anul acesta!

Conform acestei modificari, cladirile ori spatiile cu destinatia de comert, cultura sau turism care au obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si inca nu detin aceasta autorizatie, sunt obligate sa afiseze in zona de acces textul urmator: „ACEST SPATIU FUNCTIONEAZA FARA AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU”.
Nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare se va sanctiona cu amenda cuprinsa intre 1.000 si 2.500 lei.
Atentie ! Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor intra in vigoare din data de 21.01.2018.
LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2018
Data intrării în vigoare: 21 Ianuarie 2018
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 30, după alineatul (4^3) se introduc două noi alineate, alineatele (4^4) şi (4^5), cu următorul cuprins:
„(4^4) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4^1), beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.»
(4^5) Obligaţia prevăzută la alin. (4^4) vizează categoriile de construcţii, cuprinse în hotărârea de Guvern prevăzută la alin. (4), cu următoarele destinaţii şi funcţiuni:
a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de comerţ – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine şi hipermagazine;
b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente şi camere de închiriat în regim hotelier.”
2. La punctul III al articolului 44, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
„k) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare de către beneficiarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, conform prevederilor art. 30 alin. (4^4);”
ART. II
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.

Noutati – Normele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile medicale ale salariatilor

În Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au în vedere modificările fiscale ce au intervenit în legislația asigurărilor sociale.

Normele sunt foarte vaste și impun și cunoştinte tehnice, în materialul de faţă selectând reglementările semnificative din punct de vedere financiar-contabil.
Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:
persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
persoanele fizice care realizează în România veniturile din salarii de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană;
persoanele fizice care realizează în România veniturile din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute mai sus şi care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.
Evidenţa persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi a certificatelor de concediu medical se realizează pe baza Declaraţiei 112 – depusă de obicei de angajator – privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.
Pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să poată beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este necesar să se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizaţii. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va asigura transmiterea către casele de asigurări de sănătate a veniturilor care constituie baza lunară de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora.
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie. În cazul în care, după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun.
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
îndeplinesc stagiul minim de asigurare;
prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.
Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.
Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:
în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
pentru perioada de internare în spital;
pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către
medicul ortoped/chirurg;
situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
în caz de carantină;
pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.
Baza de calcul al indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, potrivit art. 10 alin. (1) – (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din actul normativ au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza ordonanţei, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator, iar restul sunt suportate din bugetul asigurărilor de sănătate.
Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate, acordate de obicei în mod egal înainte și după nașterea copilului. Cu acordul medicului se pot modifica aceste perioade, însă concediului de lăuzie nu poate fi mai mic de 42 de zile calendaristice. Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Pentru persoanele fizice asigurate în baza contractului de muncă, plata contribuției se realizează de către angajator, pe cheltuiala acestuia și contribuția este cuprinsă, de la 1 ianuarie 2018, în contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) – procent 2,25% conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.
Persoanele fizice ce se asigură opțional în baza contractului de asigurare achită o contribuție în procent de 0,85% din valoarea venitului asigurat.

MANAGEMENTUL DESEURILOR – MODIFICARI 2018

Managementul deseurilor a suferit o serie de modificari legislative importante, toate acestea fiind aplicabile in 2018.
In primul rand, metodologia de calcul al contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume datorate la Fondul pentru mediu a fost modificata SUBSTANTIAL. Aceste modificari sunt aduse de Ordinul nr. 1503/2017 pentru modificarea si completarea metodologiei de calcul a taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu. Ordinul inlocuieste intreaga metodologie de calcul in domeniul managementului deseurilor.
Greutatea ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice si electronice, precum si a bateriilor si acumulatorilor se stabileste pe baza informatiilor cuprinse in urmatoarele documente: facturi si anexele la acestea, avize de insotire a marfii, documente de transport, documente vamale, fise tehnice ale produselor, documente de cantarire actualizate anual sau ori de cate ori se modifica greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante.
In plus, Planul national de gestionare a deseurilor (PNGD) a fost aprobat prin HG nr. 942/2017. Planul creeaza cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel national. PNGD contine si Programul national de prevenire a generarii deseurilor.
La nivel de politica de gestionare a deseurilor, legea prevede ca planurile de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national si judetean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.
Cu privire la obligatia de plata stabilita de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contributia aferenta neindeplinirii tintelor de colectare a DEEE, in cazul producatorilor care au transferat resposabilitatea, aceasta este prevazuta expres ca se aplica pentru cantitatile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizatii colective.

Proiect modificare Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor !

Printr-o nouă ordonanță de urgență Guvernul vrea să modifice legislația privind apărarea împotriva incendiilor. Astfel urmează să fie excluse de la obligația de obținere a avizului și a autorizației de securitate la incendiu lucrările care vizează, preponderent, îmbunătățirea altor cerințe de calitate ale construcțiilor.
Valabilitatea autorizației de securitate la incendiu în cazul schimbării destinației construcțiilor va fi menținută în condițiile în care noua destinație respectă toate prevederile reglementărilor tehnice. Vor fi exceptați de la aplicarea amenzii pentru funcționarea fără autorizație de securitate, până la 31 decembrie 2019, beneficiarii care au în derulare investiții, din fonduri publice sau fonduri europene, pentru conformare la cerința de securitate la incendiu a construcțiilor. Guvernul se pregătește să elimine referirile la personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prin asta stabilind clar faptul că atribuțiile în acest domeniu revin exclusiv cadrelor tehnice, ca personal de specialitate. O altă modificare prevede eliminarea avizului pentru extinderea sau restrângerea activității unui serviciu privat întrucât, susțin inițiatorii proiectului, în prezent, extinderea activității serviciului, definită prin creșterea numărului de sectoare de competență, presupune emiterea unui aviz, premergător emiterii altui aviz, cel pentru sectorul de competență, care au la baza aceeași documentație. În cazul restrângerii activității este suficientă notificarea inspectoratului pentru situații de urgență. De asemenea, va fi eliminată obligația de notificare a Inspectoratului General și a inspectoratelor județene în ceea ce privește numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic, având în vedere caracterul inutil și birocratic al acestei obligații.
Ordonanta securitate incendiu_proiect (2)

Dosar de personal-model de acte ce trebuie sa contina

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
I. Dosarul personal al salariatului – o obligatie a angajatorului
Dosarul personal al salariatului – modele si formulare necesare
1. Cerere de angajare
2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
6. Contract individual de munca (model cadru)
7. Contract individual de munca (model complex)
8. Fisa postului (model cadru)
9. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
10. Fisa de evaluare a performantelor
11. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
12. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
13. Act aditional la contractul individual de munca (model general)
14. Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
15. Decizie colectiva de majorare a salariului minim
16. Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
17. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
18. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare
19. Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
20. Cerere de reluare a activitatii
21. Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
22. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
23. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
24. Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
25. Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
26. Decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor
27. Cerere de incetare a contractului individual de munca prin demisie
28. Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie
29. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
30. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
32. Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
33. Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
34. Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
35. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
36. Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
37. Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
38. Adeverinta de vechime in munca
39. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
40. Nota de lichidare
41. Declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
44. Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
45. Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
46. Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
47. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
48. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
49. Declaratie pe propria raspundere asigurat
50. Declaratie pe propria raspundere coasigurat
51. Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
52. Declaratie privind folosirea autovehiculului
53. Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
54. Cerere de concediu odihna
55. Cerere de concediu fara plata
56. Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
57. Cerere de concediu pentru formare profesionala
58. Cerere de concediu pentru crestere copil
59. Cerere de concediu paternal
60. Adeverinta salariat (model general)
61. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model cadru)
62. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
63. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
64. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii
65. Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
66. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
67. Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
68. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
69. Adeverinta eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare in ceea ce priveste contributia la somaj
VI. Istoric actualizari
VII. Baza legala

INTERES GENERAL:Termenul pentru transmiterea in Revisal a modificarilor salariale s-a modificat !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
RISK
Pe fundalul transferului contribuţiilor sociale (CAS şi CASS) în sarcina salariatului, s-a hotărât ca angajatorii să poată înregistra în Revisal orice modificare a salariului brut până la 31 martie 2018. Măsura a fost reglementată în mod oficial prin Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în vigoare din 19 decembrie 2017.
Noile reguli Revisal stabilesc că orice modificare privind salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.
Însă, prin excepție de la această regulă, orice modificare care se produce în intervalul 19 decembrie 2017 – 31 martie 2018 va fi transmisă în registrul general de evidență a salariaților până la 31 martie 2018.
Netransmiterea de către angajatori a modificărilor aduse asupra salariului în termenul stabilit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.
Noile reguli Revisal
HG nr. 905/2017 stabilește metodologia de înființare a registrului general de evidență a salariaților și de completare și transmitere în acesta a elementelor raportului de muncă, de către următoarele categorii de angajatori:
persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.
Vorbim aşadar despre un REVISAL unic, fără a mai fi împărţit în Registru privat şi Registru public.
În registru se înregistrează, anterior începerii activității, datele pentru persoanele care urmează să desfășoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Codului muncii.
Fiecare dintre angajatori are obligația să transmită datele în Revisal, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

Proiect-Modificari la normativul P118/2-2013 privind securitatea la incendiu a cladirilor

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere”, indicativ P 118/2-2013 va fi modificat, după cum arată un proiect de act normativ aflat în dezbatere publică până pe 29 decembrie. Acest proiect urmărește introducerea în normativul P 118/2-2013 a unor dispoziţii tehnice clarificatoare privind: * echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu interiori a diverselor categorii de clădiri; * modalitatea de amplasare în clădire a robinetului hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, respectiv într-o cutie, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la înălţimea de 0,80m – 1,50m; * proiectarea reţelelor interioare care alimentează cu apă mai mult de 8 hidranţi de incendiu pe nivel, respectiv realizarea unei distribuţii inelare; * precizarea clară a timpul teoretic de funcţionare al instalaţiei de hidranţi interiori pentru diverse categorii de clădiri, care este de: – 120 minute pentru clădirile foarte înalte; – 60 minute pentru clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită, clădiri înalte, clădiri cu săli aglomerate, parcaje subterane cu patru niveluri sau mai mult; – 30 de minute la parcaje subterane care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje supraterane închise cu mai mult de 10 autoturisme ori cu peste 2 (două) niveluri, parcaje supraterane deschise cu peste 2 (două) niveluri sau cu mai mult de 50 autoturisme clădiri de producţie şi/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere; – 10 minute pentru celelalte categorii de construcţii echipate cu instalaţie de hidranţi interiori. * debitele minime ale jetului compact şi pulverizat ale apei, pentru hidranţi; * instalarea unei coloane uscate pentru fiecare casă de scară a clădirii; * echiparea tehnică cu hidranţi exteriori a reţelelor de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi), precum şi locurile în care se prevăd, obligatoriu, hidranţi exteriori, cum ar fi: – clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională – A ori deosebită – B; – clădiri înalte; – clădiri foarte înalte; – clădiri cu săli aglomerate; – clădiri de sănătate/ pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dezabilităţi sau lipsite de adăpost; – clădiri de cultură sau învăţământ; – clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 300 persoane; – clădiri de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală de 1250 mp; – depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 1200 mp. * debitele de apă care se iau în calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor la construcţiile agrozootehnice; * echiparea tehnică cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler la diferite categorii de clădiri; * instrucţiuni pentru proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid în clădiri; * asigurarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor din rezervoarele de apă ale localităţilor; * alte prevederi referitoare la stingerea incendiilor cu spumă sau cu pulberi.

imagine cu foc incendiu

Noutati privind angajarea somerilor de la 01 ianuarie 2018

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Prin recenta OUG nr. 95/2017, Legea nr. 76/2002 a suferit modificări în ce priveşte regimul legal al şomerilor cât şi cu privire la stimulentele ce se pot acorda pentru angajarea acestora, în diferite situaţii prevăzute de lege. Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 991/2017 şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
EIP

Prima de inserţie

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

Prima de inserție se acordă în două tranșe egale, la data angajării şi după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de această primă:

absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;
absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
Persoanele care beneficiază de prima de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Prima de activare

Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Primele de mobilitate

Prima de încadrare și prima de instalare, denumite în lege prime de mobilitate, se acordă de la 1 ianuarie 2018 şi pentru:

persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;
persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;
persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;
persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.
Prima de relocare

NU beneficiază de prima de relocare:

persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele de mobilitate, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
Subvenţiile pentru angajatori

Este vorba despre subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale. Subvențiile se acordă, la solicitarea autorităților publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul șomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. Potrivit modificărilor aduse la lege prin ordonanţa de urgenţă, cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:

în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă;
în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, aferentă acestuia.
Angajarea absolvenţilor

Sunt modificate dispoziţii privind angajarea, pe durată nedeterminată, a absolvenți ai unor instituții de învățământ, angajatorii urmând să primească, lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia de a menține raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii. Dacă raporturile de muncă continuă şi după această perioadă de 18 luni, angajatorul primeşte pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii.

MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR IN CAZUL UNUI ACCIDENT

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Primul ajutor consta in totalitatea actiunilor intreprinse imediat dupa producerea unui accident de munca, pana la momentul interventiei cadrelor medicale de specialitate.
Primul ajutor se acorda in 3 etape:
la locul accidentului
in timpul transportului
in unitati sanitare
smurd
Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta, dar in cazul in care depaseste competenta si posibilitatile locale, accidentatul va fi transportat intr-o unitate specializata.
In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciile medicale si de securitate a muncii au urmatoarele responsabilitati:
sa detina competente si mijloace tehnice disponibile, pentru a actiona eficient in cazul producerii unui eveniment pentru limitarea consecintelor sale;
sa informeze si sa sensibilizeze angajatii in ceea ce privesc notiunile de risc si de pericol;
sa formeze salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca pana la sosirea echipelor specializate;
sa cunoasca si sa anticipeze riscurile specifice locurilor de munca.
In promovarea securitatii si sanatatii in munca primeaza actiunile de prevenire, de asigurare a celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, dar pentru a limita efectele unui accident, este necesar sa se aiba in vedere si tipul de instruire terapeutica. Cu exceptia cazurilor de mare urgenta petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de persoane instruite in acest sens.
Salvatorul nu inlocuieste medicul, dar prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa evite:
inrautatirea starii accidentatului;
aparitia complicatiilor;
decesul victimei.
Atentie!
O persoana care nu este pregatita ca salvator nu trebuie sa incerce sa intervina cu orice pret. Obligatiile sale, pentru aceasta situatie, sunt urmatoarele:
sa nu atinga victima;
sa cheme pe cel mai apropiat salvator;
sa anunte accidentul si sa solicite ajutor calificat;
sa organizeze protectia victimei;
sa previna extinderea starii accidentului.
Elementele pe care le va lua in calcul salvatorul
1. Analiza situatiei
Ce s-a intamplat, care este natura accidentului?
Exista si alte pericole?
Poate fi suprimat acest pericol fara inducerea unui risc nou?
2. Protejarea victimei
Cercetarea si identificarea riscurilor care persista pentru a proteja victima si a preveni extinderea urmarilor:
Identificarea surselor de riscuri reale, persistente sau presupuse si reperarea persoanelor care ar putea fi expuse la riscurile identificate;
Suprimarea/izolarea riscurilor, singur sau cu ajutoare calificate;
Instituirea unui baraj de securitate in jurul victimei, indepartand persoanele neavizate.
3. Examinarea victimei
Cercetarea si recunoasterea semnelor care indica faptul ca viata victimei este amenintata:
Sangereaza abundent?
Raspunde la intrebari?
Respira?
Are puls?
4. Anuntarea accidentului, personal sau prin altcineva
Apelul de prim ajutor trebuie sa contina informatiile despre modul in care s-a petrecut accidentul, locul accidentului, accesibilitatea drumului, numarul si starea victimelor, tipurile leziuni produse, identitatea celui care efectueaza apelul. Persoana care a facut apelul trebuie sa astepte confirmarea corecta a mesajului transmis.
5. Primul ajutor
Salvatorul decide si efectueaza interventiile folosind tehnicile cunoscute si exersate. In acest timp verifica si supravegheaza daca s-a obtinut rezultatul scontat.
Modul de actiune depinde de situatiile urmatoare:
a) Daca victima este inconstienta, dar respira si are puls:
se asaza victima in pozitie de siguranta;
se acopera victima;
se supravegheaza circulatia si respiratia pana la sosirea ajutoarelor medicale.
b) Daca victima nu raspunde, nu respira, dar are puls:
se degajeaza caile respiratorii ale victimei;
se efectueaza manevra Heimlich;
se efectueaza manevra de respiratie gura la gura sau gura la nas.
c) Daca victima nu raspunde, nu respira, nu are puls:
se efectueaza reanimare cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura sau gura la nas).
d) Daca victima sangereaza abundent:
se efectueaza compresie manuala locala;
se aplica pansament compresiv;
e) Daca victima prezinta arsuri:
Se va efectua o spalare abundenta cu apa;
f) Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari:
oricare ar fi semnele, se actioneaza ca si cum victima ar avea o fractura, evitand deplasarea ei si respectand toate eventualele deformari la nivelul membrului superior, inferior sau la coloana vertebrala.
g) Daca victima prezinta plagi:
in cazul plagilor grave victima se va aseza intr-o pozitie adecvata, se va ingriji segmentul amputat si se efectua compresia pentru oprirea sangerarii;
in situatia plagilor simple se vor lua masuri pentru curatarea si pansarea acestora.
6. Supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate si a ambulantei
Se va tine cont de urmatoarele aspecte:
Urmarirea semnelor vitale ale victimei;
Asigurarea interventiilor necesare, daca survin modificari in starea victimei;
Informarea medicului despre accident si despre starea victimei.
Transportul accidentatilor
Inainte de a fi transportat, accidentatul va fi examinat si i se va acorda efectiv primul ajutor. In general, transportul se efectueaza doar cu ambulanta. Transportul cu mijloace improvizate se va efectua numai in cazul victimelor cu leziuni minore care nu influenteaza functiile vitale ale organismului.
In conditiile actuale de organizare si dotare a serviciilor de urgenta, numai cadrele medico-sanitare de specialitate au dreptul sa dispuna ridicarea si transportul victimelor de la locul accidentului.
Faptul ca transportul de la locul accidentului pana la spital ar dura doar 10-15 minute nu poate constitui o justificare pentru neaplicarea masurilor de prim ajutor la locul accidentului sau in timpul transportului.
Tehnica de interventie pentru transport trebuie subordonata scopului de a nu agrava vatamarile produse de accident. In acest sens, transportarea accidentatului va trebui efectuata in asa fel incat ansamblul cap-gat-trunchi-bazin sa ramana nemiscat, ca un bloc rigid.
Nerespectarea regulilor de acordare a primului ajutor la locul accidentului si nesocotirea necesitatii transportului victimei cu ambulanta conduc la situatia de a ridica de la locul accidentului un ranit in stare de soc, de a transporta un muribund si de a “interna” un eventual decedat.
De retinut!
Angajatorii au obligatia legala de a lua masurile necesare pentru acordarea primului ajutor prin desemnarea unor lucratori instruiti in acest sens.
Incalcarea acestei prevederi se sanctioneaza contraventional cu amenda de 3.000 lei la 6.000 lei.