INSTRUCTAJUL LA RECALIFICAREA PROFESIONALA-SSM

Orice angajator si angajat trebuie sa stie ca instructajul de recalificare profesionala este obligatoriu, asa ca in functie de activitatea in cauza, salariatul va primi initierea corespunzatoare.

Pentru a stabili care este problematica pentru instructajul de recalificare profesionala, ce persoane il efectueaza, care este durata necesara, precum si modul de verificare a insusirii cunostintelor se va tine cont de urmatoarele aspecte:
In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca in care au lucrat si inainte de conversia profesionala, seful locului de munca va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munca pe care le apreciaza ca sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munca pe care le au de indeplinit.
In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca din cadrul aceluiasi agent economic sau al aceleiasi institutii in care au fost angajate si inainte de recalificarea profesionala, inclusiv pentru cele recrutate din randul somerilor dupa formarea profesionala, se va efectua instructajul specific locului de munca.
In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui operator economic sau al altei institutii, acestea se considera nou-angajate si vor parcurge categoriile de instructaje aferente.

PLASAREA FORTEI DE MUNCA IN STRAINATATE – ATENTIE LA OBLIGATII SI DREPTURI

Plasarea fortei de munca in strainatate reprezinta una din activitatile cu potentiale riscuri pentru cetatenii romani aflati in cautarea unui loc de munca in statele Uniunii Europene.

Unul din cele mai importante aspecte de care trebuie sa tina cont persoanele care vor sa munceasca in strainatate este faptul ca persoanele fizice nu au dreptul sa exercite activitati de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate.
Activitatea de selectie si plasare a fortei de munca in strainatate poate fi realizata numai de catre societati comerciale, ale caror conditii de functionare sunt reglementate prin Legea 156/2000.

Astfel, agentul de ocupare a fortei de munca trebuie sa fie o societate romaneasca ce are drept activitate principala selectia si plasarea fortei de munca in strainatate, care sa respecte urmatoarele conditii:

– sa dispuna de spatiul si dotarile necesare pentru buna desfasurare a activitatii
– sa dispuna de angajati specializati in domeniul fortei de munca
– sa fie inregistrata la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia in desfasoara activitatea
– sa detina o baza de date cu toate informatiile privind cererile si ofertele de munca, conditiile de ocupare a acestora, precum si calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta
– sa incheie contracte cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale, dupa caz

Obligatiile agentilor de ocupare a fortei de munca

– agentii vor incheia cu cetatenii romani contracte de mediere.
– contractele de mediere trebuie sa precizeze durata contractului, tariful de mediere si modalitatile de solutionare a eventualelor litigii
– agentii trebuie sa asigure incheierea in limba romana a contractelor de munca dintre cetatenii romani si angajatorii straini

Important! Toti cei care doresc sa isi gaseasca un loc de munca in strainatate prin intermediul unei agentii de plasare a fortei de munca, sunt sfatuiti sa sa informeze cu privire la activitatea agentiei respective. In acest sens, pot solicita Inspectoratului Teritorial de Munca datele referitoare la inregistrarea firmei si eventualele sanctiuni aplicate.

Contractul individual de munca in strainatate trebuie sa includa o serie de informatii obligatorii:

– denumirea angajatorului cu toate datele de identificare
– descrierea activitatii si a conditiilor de munca
– durata contractului individual de munca
– conditiile de salarizare
– conditiile de protectie sociala
– durata timpului de munca si de repaus

In situatia in care nu v-au fost respectate drepturile de catre agentia de plasare a fortei de munca in strainatate in a carei evidenta va aflati, va puteti adresa Inspectoratului Teritorial de Munca in raza caruia isi desfasoara activitatea.

Noi reguli pentru zilieri incepand de astazi !

Activitatea zilierilor este afectata de noi schimbari care vor avea loc incepand de vineri, 13.04.2018.

Legea nr. 86/2018 aduce cateva modificari notabile Legii nr. 52/2011 privind activitatea desfasurata de zilieri. Prin zilier intelegem o persoana fizica cu capacitate de munca care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii.
Conform legislatiei in vigoare, durata minima a activitatii intreprinse de un zilier este de minimum o zi, adica opt ore de munca. Important de stiut faptul ca o zi de munca nu poate depasi 12 ore. Minorii pot fi si ei incadrati in aceasta categorie de muncitori, insa va lucra maximum 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana. Atentie, zilierul minor nu poate din punct de vedere legal sa aiba activitate contractuala in timpul noptii.
O regula general-aplicabila stabileste ca niciun zilier nu poate sa munceasca in folosul aceluiasi beneficiar pentru o perioada mai lunga de 90 de zile pe durata unui an calendaristic.
Noutatea adusa de modificarea la Lege nr. 52/2011 este reprezentata de faptul ca vor exista exceptii de la regula pentru zilierii care presteaza activitati in urmatoarele domenii:
cresterea animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor;
activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice din subordinea universitatilor acreditate;
activitati sezoniere in domeniul viticol.
In situatiile mentionate mai sus de noua lege nr. 86/2018 care modifica legea nr. 52/2011 este stipulat in mod categoric faptul ca perioada in care zilierii desfasoara activitatile exceptate de la limita de 90 zile intr-un an calendaristic nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Important de stiut este si faptul ca beneficiarul activitatilor sezoniere nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.
Art. 13 din Legea nr. 52/2011 stabileste ca munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta doar in anumite domenii de activitate precum:
agricultura, vanatoare si servicii anexe;
silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere;
pescuit si acvacultura;
colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
recuperarea materialelor;
comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii;
activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
publicitate;
activitati de interpretare artistica – spectacole, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole si activitati de gestionare a salilor de spectacole;
activitati de cercetare-dezvoltare in biotehnologie, activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare;
cresterea materialului saditor – cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure;
activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale;
cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale;
hoteluri si alte facilitati de cazare; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – tabere de copii;
facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – cabane;
activitati ale bazelor sportive;
activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente.
O alta noutate aduas de legea nr. 86/2018 este reprezentata de introducerea noi domenii de activitate in care pot fi utilizati zilierii, dupa cum urmeaza:
restaurante – clasa 5610;
alte activitati de alimentatie – clasa 5629;
baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630.
Noul act normativ introduce si un capitol nou in care se detaliaza modul in care se poate face punerea in legatura a beneficiarilor cu zilierii, fiind destinat intermedierii intre cererea si oferta de munca ziliera.
Intermedierea poate fi realizata de agentii care sunt acreditate in acest sens.
Zilierii care ajung sa presteze activitati pentru un beneficiar printr-o agentie acreditata pot sa faca acest lucru pentru o perioada de maximum 180 de zile cumulate de-a lungul unui an calendaristic.

Modificari ale Codului Muncii din 2018 !

Mai jos va prezentam modificările aduse de Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 315/2018 şi este în vigoare din data de 13 aprilie.

Munca nedeclarată
Dispoziţiile modificate prevăd că munca nedeclarată reprezintă:
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității (şi nu “în ziua anterioară începerii activității”);
primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă (în forma de până acum se făcea referire la “transmiterea raportului de muncă”) în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.
Încheierea contractului individual
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. În forma de până acum, termenul era “anterior începerii activității”.
Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Definirea locului de muncă
Prin texte introduse de recenta lege în Codul muncii se aduc următoarele completări:
locul de muncă reprezintă locul în care salariatul își desfășoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia.
copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Durata timpului de muncă
Şi aici, o completare prevede că, pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

Zilele libere
Pentru persoanele aparținând cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, zilele libere stabilite ca sărbători legale se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.

Răspunderea contravenţională
Semnalăm modificările în ce priveşte faptele care constituie contravenţii şi modul de sancţionare:
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, în noile condiţii stabilite prin legea semnalată, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.
Pe cale de excepţie, contravenientul poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Sistarea şi reluarea activităţii
Sunt introduse dispoziţii noi privind sancţiunile în cazuri legate de:
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă;
primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat.
În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele de mai sus, inspectorul de muncă dispune măsura sistării activității locului de muncă organizat, supus controlului.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale și numai după ce a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

ATENŢIE! Reluarea activității cu încălcarea dispozițiilor de mai sus constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Stiati ca ..! Alcoolul este interzis la locul de munca !

Ce lege interzice consumul alcoolului la locul de munca, daca decretul 400 a fost abrogat?
Este demn de mentionat ca, pana in 2006, intr-adevar, a fost in vigoare Decretul nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor, intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol in exploatare.

Alcoolul este interzis la locul de munca
Acest act normativ incrimina introducerea si consumul de alcool in unitate. De asemenea, persoanelor care se prezentau la programul de lucru sub influenta alcoolului li se interzicea accesul in unitate si li se aplicau sanctiunile prevazute de lege care puteau fi chiar de ordin penal.
Prin adoptarea Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca a fost abrogat acest decret, astfel ca obligatia interzicerii alcoolului la locurilor de munca revine exclusiv angajatorului care, prin Regulamentul intern sau prin instructiuni proprii de SSM, trebuie sa prevada sanctiuni disciplinare pentru lucratorii care consuma alcool la locul de munca sau sosesc la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice.
Singura exceptie este reprezentata de O.U.G. nr. 195/2002 privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, prin care sunt stabilite sanctiuni contraventionale sau penale pentru conducatorii auto care consuma alcool.
Trebuie retinut faptul ca un lucrator care este sub influenta bauturilor alcoolice prin actiunile lui poate constitui un factor de risc, atat pentru el, cat si pentru restul participantilor la procesul de munca. In acest context, crearea unei proceduri pentru depistarea lucratorilor care au consumat alcool in timpul programului poate fi extrem de utila.

STUDIU DE CAZ !CUM SE PROCEDEAZA IN CAZUL IN CARE UN ANGAJAT NU A OBTINUT UN ATESTAT NECESAR DESFASURARII ACTIVITATII?

Sa concediezi un salariat pentru necorespundere profesionala presupune anumiti pasi, asa ca orice angajator ar trebui sa se pregateasca temeinic, in acest sens. Codul Muncii protejeaza salariatii, asa ca, pentru aplicarea prevederilor art. 61 lit. d) concedierea salariatului pentru motivul ca nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat, angajatorul trebuie sa parcurga cateva etape.
www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
Necorespundere profesionala 2018 – ce trebuie sa faca angajatorul pentru a demonstra acest fapt?
In primul rand, trebuie sa realizeze evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
Daca salariatul nu mai corespunde profesional, trebuie sa propuna salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala, salariatul avand obligatia de a accepta sau refuza locul de munca propus in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea respectivei propuneri
IMPORTANT!
Daca angajatorul nu dispune de alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala a salariatului, el trebuie sa solicite sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale.
Dar ce se petrece cand un salariat nu are un atest necesar practicarii meseriei? Este vorba tot despre necorespundere profesionala?
„Cum procedez in cazul unui salariat care a fost angajat ca electrician, dar nu a obtinut atestatul emis de ANRE, solicitat ulterior angajarii, in urma unor controale efectuate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta? Mentionam ca la concursul organizat in vederea ocuparii acestui post, conditia specifica a fost doar curs de calificare in aceasta profesie”, se intreba cineva !?
Raspuns:
Incepem prin a va reaminti ca, in conformitate cu legislatia in vigoare, Ordinul ANRE nr. 11/13.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice, ANRE desfasoara activitati de autorizare a electricienilor care, ca urmare a acetei autorizari, pot desfasura activitatile de proiectare si executare a instalatiilor electrice.
In opinia noastra, aceasta autorizare NU este o conditie obligatorie pentru ocuparea unui post de electrician. Ea devine insa obligatorie numai in situatia in care in fisa postului de electrician sunt prevazute si activitati de proiectare si executare a instalatiilor electrice si, in acest caz trebuie recrutat un electrician care are autorizarea ANRE, aceasta fiind o conditie pentru angajare.
Daca la momentul angajarii electricianului, intre atributiile acestuia nu au fost cuprinse si activitati de proiectare si executare a instalatiilor electrice si nu s-a solicitat ca cerinta obligatorie detinerea de catre candidati a avizului ANRE, dar aceste atributii au fost introduse ulterior, prin modificarea fisei postului prin act aditional la contractul de munca, apreciem ca ar putea fi aplicate prevederile art. 61 lit. d) si art. 62-64 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, adica se va urma procesura pentru necorespundere profesionala, pe care am descris-o la inceputul articolului.
Daca salariatul nu isi indeplineste targetul, poate fi concediat pentru necorespundere profesionala?
Da, insa in orice situatie ne-am afla, este nevoie de urmarea procedurii de evaluare inainte de a lua orice decizie. Asa cum este si normal, nu este posibila concedierea salariatului pentru neindeplinirea targetului asumat in lipsa efectuarii evaluarii prealabile a salariatului.
Da, trebuie sa asteptam termenul stabilit in CIM, CCM sau in RI pentru a efectua evaluarea salariatului…
O alta solutie ce poate fi aplicata este aceea a pastrarii salariatului pe functia de electrician (daca acest lucru este posibil conform bugetului angajatorului si a statului de functii) si recrutarea unui alt electrician care sa desfasoare si sa supravegheze/coordoneze acele activitati pentru care este necesar avizul ANRE.

ATENTIE!
In anuntul de recrutare trebuie sa se precizeze ca document obligatoriu pentru inscrierea candidatilor prezentarea acestui aviz ANRE.

Conditii obligatorii privind introducerea pe piata a echipamentelor de munca !

Legislatia de baza in domeniul supravegherii pietei produselor este prezentata mai jos:
www.protectiamuncii-psi-iscir.ro 0744 388 349
– Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor;
– Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru comercializarea produselor;
– Hotararea Guvernului nr. 306/2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora;
– Hotararea Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Referitor la echipamentele de munca, declaratia de conformitate (CE) si certificatul de conformitate sunt reglementate prin H.G. nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Echipamentele de munca (masini) trebuie sa poarte marcajul CE si sa fie insotite de declaratia CE de conformitate.
Atunci cand introduc produsele lor pe piata, producatorii se asigura ca produsele lor au fost proiectate si fabricate in conformitate cu cerintele impuse.
In cazul in care s-a demonstrat conformitatea produsului cu cerintele aplicabile prin procedura mentionata, producatorii intocmesc o declaratie CE de conformitate si aplica marcajul de conformitate.
De asemenea, atat importatorii, cat si distribuitorii trebuie sa se asigure ca pun pe piata produse conforme, care detin marcajele de conformitate impuse si daca acestea sunt insotite de documentele prevazute si de instructiuni si informatii de siguranta. Certificatul de examinare CE (de conformitate) este eliberat, conform aceluiasi act normativ, de catre un organism notificat.
Controlul respectarii dispozitiilor referitoare la punerea pe piata a produselor este realizat de inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii cu atributii in domeniul supravegherii pietei.

Stresul: Ce efecte poate avea acesta asupra salariaților și al companiei !

Efectele stresului în cazul salariaților
1. Oamenii angajați la companie se pot schimba din cauza stresului. Concret, pot apărea schimbări la modul în care gândesc, simt sau se comportă: salariații pot deveni din ce în ce mai iritabili sau mai neliniștiți, pot deveni retrași sau deprimați, pot părea mereu obosiți ori pot avea dificultăți de concentrare. În orice caz, stresul nu se manifestă la fel la toată lumea.

2. Schimbările de comportament în muncă pot reprezenta un alt efect al stresului asupra angajaților, precum fumatul mai des, consumul de alcool, neglijarea aspectului exterior, superficialitatea în muncă, dar și întârzierea la începerea programului de lucru. De asemenea, putem vorbi și despre „prezenteism”, adică venirea angajaților la serviciu în zilele în care nu se simt suficient de bine, dar se simt presați să facă asta (din motive precum nesiguranța de la job, volumul de muncă ori loialitatea față de alte persoane).
3. Un al treilea efect principal al stresului asupra lucrătorilor este reprezentat de creșterea absențelor de la birou. De ce? Pentru că expunerea pe termen lung la stres poate contribui la probleme serioase de sănătate – cardiace, de tensiune, ale sistemului imunitar sau ale sistemului musculo-scheletic. Iar problemele de sănătate pot duce la creșterea duratei absențelor sau a frecvenței absențelor pe motive medicale.

Efectele stresului în cazul companiilor
1. Reducerea performanței salariaților este primul efect major pe care-l poate avea stresul asupra unei companii. Mai precis, atunci când sunt stresați, lucrătorii pot munci mult sub nivelul lor obișnuit, ceea ce poate afecta serios activitatea unei afaceri. Practic, se apreciază că scăderea performanței salariaților cauzată de stres este mult mai costisitoare pentru firme decât simpla lor absență de la serviciu.
2. Alte efecte pe care stresul le poate avea asupra unei companii sunt creșterea numărului de absențe ale salariaților și creșterea necesității de a înlocui angajați. În primul caz, în jur de jumătate dintre absențele de la birou pot să fie legate de stres, din moment ce acesta aduce probleme medicale și o nevoie mai mare de timp de odihnă. În al doilea caz, cam o cincime a fluctuației de personal este cauzată de stresul de la serviciu. Astfel, firmele pot avea de pierdut din productivitate și din investițiile făcute în salariații plecați (plus costurile de recrutare).
3. Stresul poate duce și la creșterea numărului de accidente de muncă. Acesta ar fi al treilea efect major pe care-l are stresul în activitatea unei companii. Concret, extenuarea, lipsa de concentrare, lipsa de comunicare și tentația de „a o lua pe scurtături” pot duce la creșterea semnificativă a riscului de accidente. Iar accidentele de muncă pot aduce firmei nu doar sancțiuni, ci și costuri cu îngrijirile medicale.

Noul standard ISO 45001 – certificat de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Pe o piata in continua evolutie si racordare la normele de securitate impuse de politica Uniunii Europene, in contextul diversificarii concurentei si cresterii asteptarilor clientilor, nimeni nu se mai indoieste astazi de avantajele certificarii ISO. Un certificat de calitate nu este o simpla hartie care sa se adauge birocratiei deja existente, ci reprezinta o solutie personalizata de tratament pentru companie, un set determinat de actiuni specifice in sectoarele cheie si in cele de vulnerabilitate ale intreprinderii. Certificarea ISO ia in considerare multiple dimensiuni ale activitatii companiei, de la siguranta mediului sau a alimentelor la protectia si siguranta personalului la disponibilitatea tehnica a utilajelor si instalatiilor implicate in procesul de productie. Serviciile de certificare ISO isi arata beneficiile la nivelul activitatii actuale concrete a intreprinderii, dar si la nivelul planurilor de dezvoltare care vor fi elaborate.

Evaluarea punctelor tari si a celor slabe, stabilirea unui plan de actiune, monitorizarea progreselor efectuate sunt etape de care expertii in consultanta pentru implementarea ISO trebuie sa le puna in practica prin personalul decident al companiilor. Un certificat ISO nu este numai un capital de imagine in fata clientilor, ci si posibilitatea de a evolua pe pietele internationale, de a reduce costurile de productie si de dezvoltare pe plan national.
Certificarea unui sistem de management reprezinta un proces strategic care permite organizatiilor sa obtina numeroase avantaje si beneficii in administrarea si gestionarea corecta a resurselor, dar si sa faca fata provocarilor pietei.
Printre beneficiile certificarii unui sistem de management se pot enumera:
reducerea costurilor prin imbunatatirea sistemelor si proceselor;
cresterea satisfactiei clientilor prin imbunatatirea sigurantei si calitatii produselor si servciilor furnizate;
cresterea increderii in propriul sistem de management;
realizarea de produse si servicii care indeplinesc in mod constant necesitatile si asteptarile clientilor;
acces la piete noi de desfacere prin asigurarea compatibilitatii produselor si serviciilor.
Incepand cu anul 2007 a fost aprobat standardul OHSAS 18001, care reprezinta un model nou de lucru pentru organizatiile care au dorit un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost gandit pentru a completa sistemele de management al calitatii si respectiv de mediu si se bazeaza pe cerinte explicite pentru o gestionare cat mai eficienta a riscurilor profesionale si crearea unui culturi de prevenire in randul angajatilor.
Avantajele certificarii sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001 sunt considerate ca fiind urmatoarele:
crearea unui sistem de munca cu riscuri scazute de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
transparenta si eficacitatea managementului sanatatii si securitatii ocupationale prin transpunerea rezultatelor evaluarilor de risc, auditurilor, inspectiilor etc. in planuri de actiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
obtinerea unor performante superioare din partea angajatilor, prin asigurarea „starii de bine” la locul de munca;
perceptia favorabila din partea furnizorilor, beneficiarilor si a societatii in ansamblu.
In al doilea trimestru al anului 2018 va fi publicat noul standard international pentru sanatate ocupationala si sisteme de management al sigurantei – ISO 45001, care va inlocui OHSAS 18001.
ISO 45001 este standardul international care specifica cerintele unui sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, impreuna cu liniile directoare, ce permite unei organizatii sa-si imbunatateasca performanta in prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor profesionale astfel oferind un loc de munca sigur si sanatos pentru angajati. ISO 45001 se va aplica tuturor organizatiilor, indiferent de marime, tip sau natura. Toate cerintele sale vor fi integrate in procesele de management ale organizatiilor. ISO 45001 permite unei organizatii sa integreze si alte aspecte de sanatate si securitate, cum ar fi bunastarea angajatilor.

Ce va fi diferit la ISO 45001 fata de standardul actual
Abordarea bazata pe riscuri folosita pentru gestionarea SSM pe care o propune ISO 45001 nu este ceva nou, nici nu intra in conflict cu abordarea de conformitate mai traditionala. Aceasta promoveaza aspectul preventiv al practicilor SSM, urmarind sa identifice activitatile si procesele care i-ar putea vatama pe lucratorii organizatiei sau pe alte persoane (vizitatori, publicul larg etc.) si sa respecte orice cerinte de conformitate prevazute de lege. Standardul nu se ocupa de produse si de modul in care ar trebui acestea utilizate sau intretinute, esential aici fiind locul de munca. Trebuie, asadar, identificate elementele de risc la locul de munca, pentru a le putea elimina sau reduce la minimum pe cele care pot duce la situatii de pericol grav.
Scopul general al noului standard ISO 45001 este acela de a actualiza noile reguli privind structura standardelor internationale de sisteme de management, la cerintele specifice ale organizatiilor de a se adapta mai rapid cerintelor pietei si clientilor. Fata de vechiul standard OHSAS 18001, ISO 45001 pune un accent mult mai mare pe rolul managementului de top si pe leadership. De asemenea, se pune un accent puternic si pe contextul larg al unei organizatii, aceasta trebuind sa priveasca dincolo de problemele imediate de sanatate si securitatea angajatilor, determinand bunastarea pe termen lung a acestora.
ISO 45001 considera ca o companie trebuie sa insiste pe aspectele de sanatate si securitate a angajatilor pe intreaga perioada de functionare, necesitand astfel o implicare mult mai accentuata la nivel de management de top.
In lumea contemporana, dominata de un ritm accelerat de viata si de inovatie, trebuie ca societatile sa dea dovada de initiativa si de anticipare, nu doar sa astepte elaborarea de reglementari sau coduri de practica, deoarece acestea s-ar putea sa apara abia dupa ce multe persoane au suferit vatamari.
Majoritatea organizatiilor sunt intreprinderi mici si mijlocii. Standardele trebuie sa poata fi aplicate si in cazul lor si in cazul organizatiilor mari si complexe, iar cei aproape 100 de experti care au elaborat ISO 45001 au tinut seama de aceasta necesitate. Abordarea simpla, bazata pe riscuri, folosita de ISO 45001 ar trebui sa fie usor de adoptat de catre IMM-uri si este coerenta cu abordarea utilizata in OHSAS 18001.

Beneficiile adoptarii noului standard ISO 45001
Implementarea si punerea in practica a noului standard permite organizatiilor de a alinia directia lor strategica cu sistemul lor de management, concentrand astfel atentia pe imbunatatirea performantelor sanatatii si securitatii la locul de munca. Rezultatele care pot fi obtinute sunt:
eliminarea si reducerea riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca;
reducerea numarului de accidente de munca sau cazurilor de imbolnaviri la locul de munca;
reducerea numarului de concedii de boala;
demonstrarea responsabilitatii corporatiste si indeplinirea cerintelor lantului de aprovizionare;
crearea unei echipe unite prin consultarea si implicarea personalului angajat.

De retinut!
Certificarea este acordata de un organism de certificare acreditat de RENAR sau un alt stat membru UE pe baza unui audit de supraveghere. In prealabil, trebuie selectata o firma de consultanta care redacteaza documentatia aferenta, asigura instruirea personalului implicat si tine legatura cu organismul de certificare. Certificatul are termen de valabilitate de 3 ani, cu conditia auditarii anuale.
Esenta certificarii consta in ciclul P (plan) – D (do) – C (check) – A (act).
Aceasta certificare reprezinta practic atestarea bunelor practici pe care o firma, o organizatie, o institutie a statului se straduiesc sa le respecte.
In acest context, chiar daca nu este o obligatie impusa de nimeni, este o necesitate a societatii ca o firma oarecare sa obtina certificarea ISO. In acest fel, va dovedi pe viitor potentialilor clienti din tara si strainatate ca este o organizatie serioasa, care se straduieste sa isi imbunatateasca singura calitatea produselor si serviciilor pe care le ofera. De altfel, in ultima perioada o conditie de participare la licitatii e reprezentata de un anumit nivel de certificare a sistemului de management.

SSM-Efectele negative asupra organismului uman in cazul muncii de birou ! Masuri de prevenire !

Principalele probleme de sanatate ce pot aparea ca urmare a activitatii intr-un birou sunt afectiunile musculo-scheletice, stresul, boli cardiovasculare si oboseala vizuala. Angajatorul are obligatia de a analiza postul de munca, de a furniza informatii si de a instrui lucratorii, de a planifica rutina zilnica de lucru, de a proteja ochii si vederea lucratorilor.

Afectiunile musculo-scheletice afecteaza de regula spatele, gatul, umerii si membrele superioare, insa pot afecta si membrele inferioare. In aceasta categorie se incadreaza orice leziune sau afectiune a articulatiilor sau a altor tesuturi. Problemele de sanatate pot varia de la dureri si disconforturi minore pana la afectiuni mai grave, care necesita repaus sau tratament medical. In situatii cronice se poate ajunge chiar la infirmitate si la necesitatea de a abandona activitatea profesionala. O organizare ergonomica a postului de munca din birou ajuta lucratorul sa mentina o postura confortabila, neutra a corpului, cu incheieturile aliniate in mod natural, reducand stresul si solicitarea muschilor, tendoanelor si a sistemului scheletic, minimizand riscul de dezvoltare a afectiunilor musculo-scheletice.
Stresul la locul de munca se defineste ca fiind procesul in cadrul caruia solicitarile ambientale compromit sau depasesc capacitatea de adaptare a unui organism, provocand schimbari biologice care pot incadra persoana respectiva in categoria celor cu risc de imbolnavire profesionala.
Pe langa factorii de risc care determina stresul psihic exista si factori de risc care au legatura cu caracteristicile locului de munca, respectiv cu postura lucratorului in timpul lucrului. In cazul in care lucratorul sta pe scaun prea mult timp, aceasta pozitie nenaturala determina suprasolicitarea organismului. Din acest punct de vedere, statul pe scaun al lucratorului in timpul lucrului este un factor de stres fizic.
Sindromul de oboseala vizuala la calculator reprezinta o afectiune ce apare ca urmare a focalizarii privirii pe un monitor pentru perioade de timp indelungate, mai mult de 3 ore pe zi, fara intrerupere. Sindromul de oboseala vizuala la calculator apare mai frecvent la adultii sub 55 ani si, de obicei, mai frecvent la femei decat la barbati, iar simptomele sunt corelate cu numarul de ore petrecute in fata calculatorului si cu instalarea lor de obicei dupa ora 3 pm. Aceste simptome sunt determinate in special prin doua componente, respectiv: tulburari ale acomodatiei si sindromul de ochi uscat.
Efecte negative ale muncii de birou
Bolile de inima
Atunci cand stam jos pentru mult timp, muschii ard mai putine calorii, iar sangele curge mai lent, permitandu-le acizilor grasi sa blocheze mai usor inima. Sederea prelungita a fost asociata de mult timp cu niveluri crescute ale presiunii arteriale si ale colesterolului. De asemenea, oamenii care sunt extrem de sedentari au de doua ori mai multe sanse de a suferi de o boala de inima, comparativ cu cei care au o viata activa.

Pancreas hiperproductiv
Pancreasul produce insulina, un hormon care transporta glucoza la celule pentru a asigura necesarul de energie. Insa, celulele din muschii inactivi nu raspund la fel de usor la insulina, iar pancreasul produce din ce in ce mai multa. Acest proces poate duce la diabet sau alte boli. Insulina incepe sa decline chiar si dupa o singura zi de stat mult pe scaun.

Cancer de colon
Studiile au asociat statul mult pe scaun cu un risc mai mare de cancer de colon. Motivul pentru care statul pe scaun favorizeaza aparitia acestor boli este neclar, insa oamenii de stiinta au formulat o teorie care stabileste ca producerea in exces a insulinei incurajeaza cresterea in exces a celulelor. O alta teorie precizeaza ca miscarea creste nivelul de antioxidanti naturali care distrug celulele daunatoare si pe cele care cauzeaza cancerul, cunoscute sub numele de radicali liberi.

Abdomen moale
Cand stam in picioare sau cand ne miscam, muchii abdominali ne ajuta sa stam in pozitie verticala. Insa, atunci cand stam pe scaun ei nu mai sunt folositi, muschii tensionati ai spatelui si cu cei abdominali slabi formeaza o alianta care poate forta arcul natural al coloanei vertebrale, ducand la hiperlordoza si lordoza.

Contractia soldurilor
Incheieturile flexibile ale soldurilor ne ajuta sa ne mentinem echilibrul, insa oamenii care stau mult timp pe scaun isi extind rareori muschii flexori in fata, motive pentru care acestia se scurteaza si devin mai rigizi. Acest fenomen limiteaza o gama de miscari si lungimea pasului. Studiile au indicat ca mobilitatea redusa a soldurilor este unul dintre motivele principale pentru care cad persoanele in varsta.

Circulatie proasta
Statul pe scaun pentru perioade lungi de timp incetineste circulatia sangelui, fapt ce conduce la acumularea fluidelor la nivelul picioarelor. Problemele cauzate de acest fenomen variaza de la glezne umflate si varice la formarea cheagurilor de sange, adica la tromboza venoasa profunda.

Oase moi
Activitatile precum mersul pe jos sau alergatul stimuleaza soldurile si oasele din partea inferioara a corpului, cu scopul de a le determina pe acestea sa devina mai groase, mai dense si mai puternice. In prezent, medicii spun ca actuala crestere a cazurilor de osteoporoza este cauzata de lipsa de activitate.

Gat incordat
Daca in majoritatea timpului stam la birou, ne putem afecta vertebrele cervicale prin inclinarea capului in fata, spre monitor, sau inclinarea lui in lateral, pentru a tine un telefon mobil cu umarul. Acest obicei poate duce la dezechilibre permanente.

Spate si umeri inflamati
Gatul nu este singurul care are de suferit din cauza pozitiei nefiresti pe care o adoptam noi. Atunci cand stam aplecati spre monitor sau tastatura, umerii si muschii spatelui fac o extensie exagerata.

Coloana inflexibila
Daca nu miscam coloana vertebrala, ea devina inflexibila si usor de vatamat in activitati banale. Atunci cand ne deplasam, discurile moi dintre vertebre se extind si se contracta ca niste bureti care absorb sange si substante nutritive proaspete. Cand stam jos mult timp, discurile sunt strivite inegal si isi pierd din spongiozitate.

Probleme ale discurilor intervertebrale
Oamenii care stau mai mult timp jos au mai multe sanse de a suferi de hernie de disc lombara.

Cefalee
Privitul indelungat in monitor poate conduce la diferite probleme de vedere, favorizand inclusiv durerile de cap si migrenele. Multe dintre aceste efecte sunt temporare si dispar daca evitam sa privim ore in sir in monitor si daca ne obisnuim sa facem pauze regulate de cateva minute.

Stres
Stresul este un alt efect advers al jobului de birou, care poate afecta atat sanatatea angajatilor, cat si evolutia companiei, in timp.

Sindromul de tunel carpian
Tastatul excesiv este o cauza binecunoscuta a sindromului de tunel carpian, o afectiune neurologica aparuta la nivelul mainii si incheieturii, prin compresia nervului median la nivelul articulatiei pumnului. Se caracterizeaza printr-o durere puternica si poate provoca daune permanente ale nervilor si deteriorarea muschilor.

Sedentarism, obezitate, diabet zaharat
Majoritatea cladirilor de birouri sunt concepute pentru a oferi putina libertate de miscare, fapt care favorizeaza cresterea in greutate, aparitia obezitatii si a diabetului zaharat. Medicii de medicina muncii recomanda mai multa miscare la locul de munca si evitarea statului pe scaun mai mult de 3 ore/zi in continuu.

Cum ne distruge corpul statul pe scaun?
Statul pe scaun inseamna ca o persoana nu consuma suficient de multa energie. Un angajat care munceste la birou poate arde numai 300 de calorii pe zi in timpul programului, in timp ce o munca ce presupune si efort fizic poate duce la arderea a circa 2300 de calorii in acelasi interval de timp. Timpul petrecut la munca, stand pe scaun, se adauga timpului petrecut acasa in fata televizorului, a calculatorului, in masina etc. Astfel, oamenii au ajuns sa stea pe scaun mai mult de 9 ore pe zi. Tinand cont ca organismul uman nu a fost conceput pentru a sta atat timp pe scaun, postura aceasta streseaza, suprasolicitand organismul neadaptat.

Imediat cum ne asezam pe scaun activitatea electrica in muschii de la picioare se opreste, rata de ardere a caloriilor scade la 1 cal/minut, enzimele care lucreaza pentru arderea grasimilor scad cu 90%. Dupa numai 2 ore de stat pe scaun colesterolul bun din sange scade cu 20%, iar dupa 24 ore, eficienta insulinei coboara cu 24%, ceea ce creste implicit riscul de diabet. Si totusi, foarte multi lucratori au un loc de munca care-i tintuieste pe scaun cel putin 8 ore pe zi fie in fata unui calculator, fie la ghiseu, fie in scaunul unui echipament de munca, cum ar fi un automobile, macarale, motostivuitoare.

Oamenii care stau mult timp pe scaun prezinta riscuri mai ridicate pentru boli de inima, cancer, diabet sau hipertensiune arteriala. Primele simptome resimtite la statul nemiscat in scaun in fiecare zi sunt durerile care pot aparea in tot corpul, o senzatie de slabiciune si disconfort in articulatii. Aceste simptome le pot resimti atat lucratorii in varsta, cat si tinerii.
Propuneri de solutii pentru mentinerea sanatatii si asigurarea securitatii in munca
Legea nr. 319/2006 precizeaza ca angajatorul are obligatia sa implementeze masuri pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:
Evitarea riscurilor
Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate
Combaterea riscurilor la sursa
Adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii
Adaptarea la progresul tehnic
Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos
Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca
Adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala
Furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

In aplicarea acestor principii propunem urmatoarele:

Masuri organizatorice
– se vor stabili prin regulamentul intern pauze cand vor putea fi efectuate eventualele exercitii fizice la locul de munca, care vor putea conduce la imbunatatirea circulatiei pentru muschi si tendoane. Pauzele scurte care presupun ridicarea de pe scaun ar trebui luate la 15-30 de minute. Pauzele lungi ar trebui luate la 2-3 ore dupa statul pe scaun.
– o parte din discutiile cu alte persoane din alte departamente sau birouri se va realiza face to face, nu prin mail sau telefon, ceea ce presupune deplasarea pe jos;
– discutiile la telefon se vor face stand in picioare;
– consumul mai mare de apa va constitui o mai buna hidratare a organismului;
– o parte din sedinte, macar cele cu durata scurta se vor realiza in picioare;
– masa nu va fi servita pe birou, ci intr-un loc special amenajat, chiar in picioare;
– in timpul lucrului va fi schimbata des pozitia corpului.
– salariatii vor fi supusi unor controale medicale periodice pentru verificarea sanatatii sistemelor si organelor supuse suprasolicitarii posturale.

Ecranul computerului
– inaltimea ecranului trebuie sa fie la nivelul ochilor lucratorului (purtatorul de ochelari bifocali poate avea nevoie de lasarea in jos a monitorului);
– ecranul trebuie plasat la distanta lungimii bratului si aliniat cu trunchiul;
– ecranul trebuie sa fie inclinat pe spate si pozitionat perpendicular pe ferestre.

Tastatura
– trebuie aliniata cu utilizatorul;
– trebuie pozitionata la nivelul sau usor sub nivelul coatelor.

Mouse-ul
– trebuie pozitionat la nivelul sau usor sub nivelul coatelor;
– trebuie sa fie apropiat de tastura;
– mana trebuie luata de pe mouse cand acesta nu este utilizat.

Scaunul
– trebuie sa fie ajustabil si sa aiba stabilitate buna;
– trebuie sa permita miscarea usoara;
– scaunului trebuie amortizat adecvat;
– cotierele trebuie sa fie ajustabile in inaltime, astfel incat scaunul sa poata fi impins sub birou.

Pozitia corecta de stat pe scaun:
– se va evita aplecarea in fata;
– coatele vor fi indoite la 90 de grade;
– umerii vor fi relaxati;
– bratele vor sta aproape de corp;
– se va mentine intreaga talpa pe podea.

Spatiul de lucru
– trebuie prevazut cu un compartiment adecvat pentru tastatura si mouse;
– articolele utilizate frecvent – telefon, documente, capsator, calculator etc. – trebuie plasate in spatiul normal de lucru, pentru a ajunge usor la ele;
– bratele si incheietura mainii trebuie tinute departat de marginile ascutite;
– trebuie sa fie prevazut sub birou un spatiu pentru picioare;
– suprafata de lucru nu trebuie sa reflecte lumina.

Suportul pentru documente
– trebuie pozitionat langa ecran si in acelasi unghi.

Telefonul
– trebuie asezat astfel incat sa poata fi atins confortabil cu bratul;
– daca se utilizeaza frecvent un dispozitiv hands-free trebuie luat in considerare.

Conditii ambientale
– iluminatul trebuie furnizat astfel incat sa se evite stralucirea si solicitarea vizuala;
– nivelul de zgomot trebuie mentinut la un nivel cat mai scazut prevenind pierderea auzului si stresul;
– temperatura, umiditatea si curentii de aer trebuie mentinute la niveluri confortabile.

De retinut!
Legislatia actuala prevede ca angajatorul este responsabil de securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, dar si ceilalti manageri, precum si fiecare angajat in parte sunt responsabili pentru asigurarea prevenirii imbolnavirilor si accidentelor.

De atitudinea, implicarea, colaborarea si mai ales reorganizarea unor detalii in timpul lucrului depinde pana la urma asigurarea satisfactiei, confortului, sanatatii si securitatii sale in munca, cat cresterea productivitatii muncii.

Elementele prezentate anterior pot face obiectul completarii instructiunii proprii in domeniul SSM pentru activitatea de birou, care vor fi aduse la cunostinta angajatilor prin procesul de instruire periodica.