Arhive lunare: iulie 2021

Program redus pentru salariatele gravide !

Portrait of a happy mature man and woman carrying kids on back

Salariata gravidă are dreptul, conform legislaţiei în vigoare, să ceară angajatorului reducerea programului de lucru cu o pătrime, dacă starea de sănătate nu îi permite să efectueze durata normală a unei zile de muncă. Totuşi, pentru ca angajatorul să dea curs acestei cereri trebuie îndeplinite o serie de obligaţii legale de către salariată.

Acest drept al salariatelor de a avea programul redus dacă starea lor de sănătate sau a fătului nu le permite să muncească cu normă întreagă, dar şi obligaţia angajatorului de a da curs acestei cereri sunt prevăzute de OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, precum şi de normele sale de aplicare (prevăzute de HG 537/2004).

În primul rând, salariata trebuie să îşi anunţe, în scris, angajatorul despre faptul că este însărcinată, printr-o scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, în urma consultaţiilor prenatale. 

„Salariata are obligaţia să înştiinţeze angajatorul, depunând la compartimentul de resurse umane din cadrul unităţii documentul medicale eliberat de medic, însoțit de o cerere scrisă care să conțină informații referitoare la starea proprie de maternitate, și, după caz, solicitarea de a i se aplica măsurile de protecție a maternității la locul de muncă prevăzute de lege. Documentul medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist este fie o adeverință medicală-tip aprobată de Ministerul Sănătății, fie Carnetul gravidei și Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 12/2004. Documentul medical trebuie să conțină constatarea stării fiziologice de sănătate a salariatei și recomandări privind protecția acesteia la locul de muncă. Documentul medical trebuie să conțină data prezumtivă a nașterii, precum și recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi sau, dacă este cazul, pe timp de noapte, precum și în condiții de muncă insalubre sau greu de suportat, conform art. 6, alin. (3) din HG nr. 537/2004”

Important de menţionat este că fără această scrisoare medicală, angajatorul nu poate fi tras la răspundere dacă supune salariata la activităţi care îi pot pune în pericol sarcina sau sănătate. OUG 96/2003 menţionează că„[î]n cazul în care salariatele nu informează în scris angajatorul despre starea lor (de graviditate ), acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă”.

Totuşi, această înştiinţare a angajatorului trebuie făcută într-un termen limită, respectiv în maximum cinci zile lucrătoare de la data eliberării documentului medical.

Abia după ce starea de graviditate a salariatei a fost înregistrată oficial, angajatorul are obligaţia de a preveni expunerea gravidei la riscuri ce îi pot afecta sănătatea şi securitatea. Mai exact, actul normativ amintit mai sus prevede că salariatele gravide nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte, nu pot desfăşura muncă în condiţii insalubre sau greu de suportat (cum ar fi igienizarea grupurilor sanitare, săpatul şanturilor, ridicarea unor greutăţi mai mari de 10 kg sau muncă în condiţii meteo extreme).

HG 537/2004, ce conţine normele de aplicare ale OUG 96/2003, stabileşte că, în termen de 10 zile de la data depunerii documentului medical prin care se atestă graviditatea salariatei, angajatorul trebuie să transmită copii ale documentelor medicului de medicina muncii, precum şi inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

Tot legislaţia privind protecţia maternităţii la locul de muncă stabileşte că, dacă din motive de sănătate, a sa sau a fătului, salariata nu poate îndeplini durata normală de muncă, aceasta are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă. Mai exact, dacă programul de lucru normal este de opt ore, aceasta va lucra doar şase ore, sau dacă programul este de 12 ore, va munci doar nouă ore.

Această modificare a programului nu înseamnă că salariata va primi mai puţini bani la salariu, drepturile salariale vor fi menţinute la acelaşi nivel, chiar dacă programul se reduce. OUG 96/2003 stabileşte clar că salariata „are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale”.

Pentru a obţine reducerea programului de lucru cu menţinerea salariului, gravida trebuie să depună o cerere alături de un document medical eliberat de medicul de familie sau specialist prin care se specifică faptul că „starea de sănătate a mamei sau fătului împiedică mama să poată îndeplini durata normală de muncă”.

Legislaţia în vigoare nu prevede la cât timp după informarea angajatorului despre starea de graviditate poate fi depusă o astfel de cerere sau la câte săptămâni de sarcină. 

„Nu există precizări legislative referitoare la o anumită vârstă a sarcinii de la care ar putea fi formulată o astfel de recomandare. În fapt, medicul de familie poate face o astfel de recomandare în orice moment al sarcinii, dacă sunt întrunite criteriile necesare”

„În baza cererii scrise de reducere cu o pătrime a duratei normale de muncă şi având anexat documentul medical eliberat de medicul de familie/specialist, angajatorul are obligația legală de a lua toate măsurile necesare pentru acordarea dreptului salariatei”,

Dacă nu respectă aceste prevederi legale, angajatorul riscă amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei.