Arhive lunare: septembrie 2018

Instructiuni PSI

DISPOZITII GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
www.protectiamuncii-psi-iscir.ro
1. Fumatul este interzis,in toate locurile in care nu se admite folosirea focului deschis, precum si in:
a) spatiile de birouri, holuri, case de scari, etc;
b) incaperile cu echipamente electrice, electronice de calcul, masura, control si automatizare (servere IT);
c) incaperile centralelor termice;
d) birouri, depozite, magazii, ateliere etc.

2. Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40m fata de locurile in care exista pericol de explozie (gaze lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.),10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile (lemn, textile, hartie, carton);
3. La locurile de munca unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplaseaza astfel incat sa nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele usor inflamabile (hartie,textile etc.), deasemenea, locurile pentru fumat se vor utila cu scrumiere cu apa si se vor instala inscriptii “LOC PENTRU FUMAT”;
4. Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa;
5. Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este strict interzisa;
6. Caile de acces, de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta, in orice anotimp, practicabile si curate.
7. In cazul unui incendiu se va intrerupe imediat alimentare cu energie electrica a sediului (a echipamentelor electrice) prin deconectarea ‘heblului, sigurantelor’ de protectie;
8. In caz de incendiu se vor utiliza stingatoarele din dotare.
Instructiuni de folosire a stingatoarelor:
a) se agita cateva secunde stingatorul;
b) se scoate cuiul de siguranta;
c) se apasa clapeta, furtunul de evacuare a pulberei fiind indreptat catre zona incendiului, distanta intre zona incendiata si persoana care utilizeaza stingatorul trebuie sa fie atat cat trebuie, pentru a nu prezenta risc de arsuri asupra persoanei care il manevreaza , iar jetul de pulbere evacuat din stingator sa atinga zona incendiata;
d) pentru o golire mai eficienta, se recomanda ca dupa agitare, scoaterea cuiului de siguranta si apasarea clapetei, stingatorul sa se roteasca cu 180 grade fata de verticala (intors in jos cu partea superioara).

Instructiuni de ssm pentru birou

Cuprins
Cap. 1. Dispozitii generale
1.1. Scop
1.2. Continutul si domeniul de aplicare a instructiunilor
1.3. Elementele sistemului de munca
1.4. Sarcini de serviciu
1.5. Mijloace de lucru
1.6. Mediu de lucru
Cap. 2. Riscuri potentiale de accidentare in desfasurarea activitatilor
Cap. 3. Masuri de disciplina muncii
Cap. 4. Prevederi specifice activitatilor
Cap.5. Activitati desfasurate la sediile sau punctele de lucru ale altor agenti economici / angajatori
Cap. 6. Prevederi specifice
Cap. 7. Instruirea lucratorilor

Cap. 1. Dispozitii generale
1.1. Scop
1.1.1. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop eliminarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc prezenti la nivelul fiecarui element al sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).
1.1.2. Prezentele instructiuni proprii au fost elaborate in vederea:
– completarii si aplicarii reglementarilor de securitate si sanatate in munca in cadrul societatii;
– imbunatatirii conditiilor de munca, inlaturarii cauzelor care pot provoca accidente si imbolnaviri profesionale, prin aplicarea unor procedee moderne de securitate, folosirea rezultatelor cercetarilor stiintifice si prin organizarea corespunzatoare a muncii;
– stabilirii responsabilitatilor privind securitatea si sanatatea in munca.

1.2. Continutul si domeniul de aplicare a instructiunilor
1.2.1. Prezentele instructiuni cuprind un set de prevederi minimale si obligatorii, privind securitatea muncii salariatilor in raport cu sarcinile de serviciu pe durata programului de lucru.
1.2.2. Prin aplicarea si respectarea prevederilor din continut, se urmareste formarea unor deprinderi si a unui comportament adecvat realizarii in siguranta a sarcinilor de serviciu.
1.2.3. Prezentele instructiuni se aplica tuturor persoanelor – angajati, colaboratori, ce desfasoara activitati conform obiectului de activitate al societatii, indiferent de locatia acestora.

1.3. Elementele sistemului de munca
1.3.1. Personalul incadrat pentru prestarea activitatilor inscrise in profilul de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3.2. Incadrarea pe functii si/sau posturi de lucru corespunde pregatirii profesionale si competitivitatii fiecarui salariat corespunzator “fisei postului” ocupat in organigrama.
1.3.3. Personalul incadrat care urmeaza sa desfasoare activitati in cadrul societatii va fi repartizat la locurile de munca, numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii, prevazute de reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii. Examenul medical se va realiza periodic si ori de cate ori lucratorii acuza simptome generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiei.
1.3.4. Organizarea si desfasurarea instructajului de securitate si sanatate in munca se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
1.3.5. Conducerea societatii va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate derivate din cerintele desfasurarii activitatii, precum si asupra masurilor aplicabile la locul de munca.
1.4. Sarcini de serviciu
1.4.1. Realizarea atributiilor de serviciu corespunzatoare functiei si postului ocupat de organigrama;
1.4.2. Utilizeaza echipamentul electronic in conditii ergonomice;
1.4.3. Anunta orice defectiune aparuta in timpul lucrului sefului ierarhic, remedierea efectuandu-se numai de personal autorizat;
1.4.4. Mentine ordine si curatenie in zona de lucru;

CE TREBUIE SA CUPRINDA REGULAMENTUL INTERN AL UNEI FIRME (RI)?

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
– reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
– reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
-drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
– procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
-reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
– abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
-reguli referitoare la procedura disciplinara;
-modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
-criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.


Recomandari referitoare la completarea Capitolului: Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca:

a) Conducerea societatii are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca, punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia;

b) In acest sens, la nivelul societatii se vor identifica factorii de risc pentru sanatate si securitate in munca. Rolul acestuia este de a stabili sistemul de factori tehnici si nocivi care actioneaza asupra salariatilor in procesul muncii precum si masurile organizatorice sau disciplinare care se impun si asigura controlul activitatii de protectie a muncii;

c) Normele de protectie a muncii stabilesc masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatilor, masuri de protectie a muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati, masuri de protectie specifice aplicabile anumitor categorii de personal;

d) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul. Durata si periodicitatea instruirii se realizeaza in conformitate cu Programul de instruire-testare;

e) Angajatorul trebuie sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

f) Angajatul trebuie sa ia la cunostinta de conditiile de munca si masurile de prevenire a accidentelor de munca;

g) Salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru gravide si lauze, alimentatie de protectie, echipament individual de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare;

h) Salariatii care lucreaza in conditii speciale de munca vor fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

De retinut:
Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului pe baza de semnatura si isi produce efectele fata de salariati din momentul informarii acestora.

Cum poate fi prelungit CM peste cele 183 zile !?

Prin Ordinul 953/783/2017 se aprobă Procedura de prelungire a concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare.

Actul normativ stabileşte că, în situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, medicul curant (specialist sau primar) care monitorizează afecțiunea ce a determinat incapacitatea temporară de muncă poate să formuleze în atenția medicului expert al asigurărilor sociale o propunere de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, pentru evitarea pensionării de invaliditate.

Astfel, prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile se poate acorda pentru o durată de cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția afecțiunilor prezentate și cu rezultatele acțiunilor de recuperare, în scopul evitării pensionării pe motiv de invaliditate și menținerii în activitate a asiguratului.

Documente necesare pentru prelungirea concediului medical şi depunere

Documentaţia medicală care trebuie depusă pentru prelungirea concediului medical peste 183 de zile trebuie să conţină obligatoriu următoarele:

biletul/biletele de ieșire din spital (copie);
rezultatele analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și imagistice care susțin diagnosticul clinic (copie);
evoluția și prognosticul de recuperare și tratamentele efectuate (copie);
referatul medical întocmit de medicul curant (copie);
adeverința cuprinzând numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni (copie);
referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale (original).
Documentația medicală se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii, în funcție de domiciliul asiguratului.

În situația în care pacientul este internat într-o unitate medicală, documentația medicală se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă din raza teritorială a unității medicale respective.

Medicul curant menționat va înainta propunerea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacității de muncă cu cel puțin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

Aprobarea sau respingerea cererii de prelungire a concediului medical

Medicul expert al asigurărilor sociale va transmite către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM) documentația medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii.

Documentația medicală transmisă către INEMRCM de medicul expert va fi analizată la nivelul Comisiei superioare de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul INEMRCM, avându-se în vedere diagnosticul clinic, evoluția cazului, măsurile terapeutice aplicate, rezultatele acestora și prognosticul de recuperabilitate.

Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil al Comisiei superioare va fi motivat în fapt pe documentația medicală analizată la nivelul acestei structuri și fundamentat în drept pe dispozițiile cuprinse în OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, Normele de aplicare a acesteia şi procedura de prelungire.

Avizul favorabil va cuprinde numărul zilelor de concediu medical avizate, perioada avizată, precum și eventuale observații. Avizul nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală va cuprinde succint motivele care au condus la neaprobarea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile.

Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil va fi transmis către medicul expert al asigurărilor sociale care l-a solicitat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la INEMRCM a solicitării de avizare.

Ulterior, în maxim 3 zile lucrătoare, medicul expert va comunica, printr-un aviz, medicului curant care a solicitat prelungirea concediului medical concluziile Comisiei superioare în vederea eliberării certificatului/ certificatelor de concediu medical.

Inspectia Muncii organizeaza Saptamana Europeana de SSM, cu tema Prevenirea riscurilor generate de substante periculoase

Inspectia Muncii organizeaza, la nivel national, Saptamana Europeana de Securitate si Sanatate in Munca cu tema ‘Prevenirea riscurilor generate de substante periculoase’.

La nivelul Uniunii Europene se organizeaza Campania pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2018-2019, prin Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA).
Campania se va desfasura, la nivel national, pe parcursul trimestrelor III si IV si se va finaliza prin organizarea a 4 simpozioane regionale, in judetele Tulcea, Brasov, Bistrita-Nasaud si Ialomita, informeaza Inspectia Muncii. In cadrul acestor evenimente vor fi prezentate bune practici in domeniul SSM, ce pot contribui la imbunatatirea sanatatii si a vietii profesionale, precum si alte informatii privind problematica substantelor periculoase.