Arhive lunare: ianuarie 2018

Atentie angajatori ! Evitati amenzile uriase referitoare la modificarile Codului muncii !

Amenzi de câte 10.000 de lei pentru angajatorii care nu țin copiile contractelor de muncă la fiecare punct de lucru!

Angajatorii Sunt obligați să păstreze la locul de muncă copii ale contractelor individuale de muncă pentru salariații care prestează activitate în respectivele locuri, potrivit unui act normativ in vigoare. Altfel, aceștia pot primi amenzi de câte 10.000 de lei.
Angajatorii trebuie să țină, la fiecare loc de muncă unde se prestează activitate, copii ale contractelor de muncă ale salariaților ce lucrează în fiecare dintre acele locuri, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017 și se aplică de la această dată.
„Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc”, scrie, mai exact, în act. Dacă inspectorii nu vor găsi la locul de muncă verificat copiile contractelor celor ce muncesc efectiv acolo, ei pot da o amendă de 10.000 de lei, potrivit actului. Practic, lipsa fie și numai a unei copii de contract va duce automat la sancțiune – pe care, totuși, angajatorul o va putea plăti la jumătate din valoare, în primele 48 de ore de la încheierea procesului-verbal/comunicarea acestuia.

CAMPANIE DE CONTROL ITM 2018- CE CONTROLEAZA INSPECTORII ITM

Atat in domeniul securitatii si sanatatii in munca, al supravegherii pietei, cat si in cel al relatiilor de munca, planificarile controalelor inspectorilor de munca au la baza Programele Cadru de Actiuni anuale elaborate de Inspectia Muncii.

Risk sign

Pentru anul 2018, inspectoratele teritoriale de munca si-au elaborat propriile Programe de actiune care au la baza urmatoarele directii dispuse de Inspectia Muncii.
1. Campanie nationala privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instruirea si informarea lucratorilor in activitatile din domeniul constructiilor. Campania va cuprinde:
– informarea si constientizarea angajatorilor, lucratorilor si partenerilor sociali trimestrul I
etapa de control propriu-zis la angajatori trimestrele II-III
-verificarea realizarii masurilor dispuse si stabilite in procesele-verbale de control incheiate cu ocazia controalelor trimestrul IV
2. Campanie nationala privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Campania se va materializa prin controale pe parcursul trimestrelor I, II, III si IV.
3. Campanie privind verificarea indeplinirii conditiilor de catre angajatori referitoare la autorizarea functionarii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Controalele se vor derula pe intervalul trim. I-IV.
4. Campanie nationala de supravegherea pietii produselor industriale din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform Programului sectorial pentru anul 2018. Perioada de desfasurare: trim. I-IV.
5. Actiune privind verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale de securitate si sanatate in munca pentru mentinerea locurilor de munca sanatoase pentru toate varstele. Actiunea va consta in controale ce se vor desfasura pe perioada trim. I-IV.
6. Actiune de control privind verificarea modului in care operatorii de transport marfuri periculoase respecta cerintele legale in domeniu, actiune materializata prin controale programate in trimestrele II si IV. Controalele se vor efectua atat la sediul angajatorilor, cat si in trafic unde vor fi efectuate verificari specifice ale autovehiculelor respective.
7. Actiune privind verificarea modului in care se respecta prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre societatile de prelucrare primara a lemnului, actiune care se va desfasura in trimestrele II, III si IV.
8. Actiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca in intreprinderile mijlocii care au un numar de 50-249 salariati. Se vor efectua vizite de inspectie la acesti angajatori in intervalul trim. I-IV.
9. Actiune de informare si constientizare a angajatorilor si a angajatilor, cu privire la beneficiile muncii declarate si dezavantajele muncii nedeclarate. Perioada de desfasurare: trim. I, II, III si IV.
10. Actiune de informare si constientizare a angajatorilor si a angajatilor, cu privire la aplicarea legislatiei nationale privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. Perioada de desfasurare trim. I, II, III si IV.

NOUTATI PSI-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor a fost modificata!

Este oficial, avem prima modificare a Legii 307/2006 pe anul acesta!

Conform acestei modificari, cladirile ori spatiile cu destinatia de comert, cultura sau turism care au obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si inca nu detin aceasta autorizatie, sunt obligate sa afiseze in zona de acces textul urmator: „ACEST SPATIU FUNCTIONEAZA FARA AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU”.
Nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare se va sanctiona cu amenda cuprinsa intre 1.000 si 2.500 lei.
Atentie ! Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor intra in vigoare din data de 21.01.2018.
LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2018
Data intrării în vigoare: 21 Ianuarie 2018
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 30, după alineatul (4^3) se introduc două noi alineate, alineatele (4^4) şi (4^5), cu următorul cuprins:
„(4^4) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4^1), beneficiarii investiţiilor care vizează construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu.»
(4^5) Obligaţia prevăzută la alin. (4^4) vizează categoriile de construcţii, cuprinse în hotărârea de Guvern prevăzută la alin. (4), cu următoarele destinaţii şi funcţiuni:
a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de comerţ – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine şi hipermagazine;
b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente şi camere de închiriat în regim hotelier.”
2. La punctul III al articolului 44, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
„k) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare de către beneficiarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, conform prevederilor art. 30 alin. (4^4);”
ART. II
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.

Noutati – Normele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile medicale ale salariatilor

În Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au în vedere modificările fiscale ce au intervenit în legislația asigurărilor sociale.

Normele sunt foarte vaste și impun și cunoştinte tehnice, în materialul de faţă selectând reglementările semnificative din punct de vedere financiar-contabil.
Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:
persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
persoanele fizice care realizează în România veniturile din salarii de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană;
persoanele fizice care realizează în România veniturile din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute mai sus şi care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.
Evidenţa persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi a certificatelor de concediu medical se realizează pe baza Declaraţiei 112 – depusă de obicei de angajator – privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.
Pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să poată beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este necesar să se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizaţii. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va asigura transmiterea către casele de asigurări de sănătate a veniturilor care constituie baza lunară de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora.
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie. În cazul în care, după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun.
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
îndeplinesc stagiul minim de asigurare;
prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.
Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.
Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:
în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
pentru perioada de internare în spital;
pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către
medicul ortoped/chirurg;
situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
în caz de carantină;
pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.
Baza de calcul al indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, potrivit art. 10 alin. (1) – (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din actul normativ au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza ordonanţei, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator, iar restul sunt suportate din bugetul asigurărilor de sănătate.
Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate, acordate de obicei în mod egal înainte și după nașterea copilului. Cu acordul medicului se pot modifica aceste perioade, însă concediului de lăuzie nu poate fi mai mic de 42 de zile calendaristice. Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Pentru persoanele fizice asigurate în baza contractului de muncă, plata contribuției se realizează de către angajator, pe cheltuiala acestuia și contribuția este cuprinsă, de la 1 ianuarie 2018, în contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) – procent 2,25% conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.
Persoanele fizice ce se asigură opțional în baza contractului de asigurare achită o contribuție în procent de 0,85% din valoarea venitului asigurat.

MANAGEMENTUL DESEURILOR – MODIFICARI 2018

Managementul deseurilor a suferit o serie de modificari legislative importante, toate acestea fiind aplicabile in 2018.
In primul rand, metodologia de calcul al contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume datorate la Fondul pentru mediu a fost modificata SUBSTANTIAL. Aceste modificari sunt aduse de Ordinul nr. 1503/2017 pentru modificarea si completarea metodologiei de calcul a taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu. Ordinul inlocuieste intreaga metodologie de calcul in domeniul managementului deseurilor.
Greutatea ambalajelor, anvelopelor, echipamentelor electrice si electronice, precum si a bateriilor si acumulatorilor se stabileste pe baza informatiilor cuprinse in urmatoarele documente: facturi si anexele la acestea, avize de insotire a marfii, documente de transport, documente vamale, fise tehnice ale produselor, documente de cantarire actualizate anual sau ori de cate ori se modifica greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante.
In plus, Planul national de gestionare a deseurilor (PNGD) a fost aprobat prin HG nr. 942/2017. Planul creeaza cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel national. PNGD contine si Programul national de prevenire a generarii deseurilor.
La nivel de politica de gestionare a deseurilor, legea prevede ca planurile de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national si judetean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.
Cu privire la obligatia de plata stabilita de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contributia aferenta neindeplinirii tintelor de colectare a DEEE, in cazul producatorilor care au transferat resposabilitatea, aceasta este prevazuta expres ca se aplica pentru cantitatile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizatii colective.

Proiect modificare Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor !

Printr-o nouă ordonanță de urgență Guvernul vrea să modifice legislația privind apărarea împotriva incendiilor. Astfel urmează să fie excluse de la obligația de obținere a avizului și a autorizației de securitate la incendiu lucrările care vizează, preponderent, îmbunătățirea altor cerințe de calitate ale construcțiilor.
Valabilitatea autorizației de securitate la incendiu în cazul schimbării destinației construcțiilor va fi menținută în condițiile în care noua destinație respectă toate prevederile reglementărilor tehnice. Vor fi exceptați de la aplicarea amenzii pentru funcționarea fără autorizație de securitate, până la 31 decembrie 2019, beneficiarii care au în derulare investiții, din fonduri publice sau fonduri europene, pentru conformare la cerința de securitate la incendiu a construcțiilor. Guvernul se pregătește să elimine referirile la personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, prin asta stabilind clar faptul că atribuțiile în acest domeniu revin exclusiv cadrelor tehnice, ca personal de specialitate. O altă modificare prevede eliminarea avizului pentru extinderea sau restrângerea activității unui serviciu privat întrucât, susțin inițiatorii proiectului, în prezent, extinderea activității serviciului, definită prin creșterea numărului de sectoare de competență, presupune emiterea unui aviz, premergător emiterii altui aviz, cel pentru sectorul de competență, care au la baza aceeași documentație. În cazul restrângerii activității este suficientă notificarea inspectoratului pentru situații de urgență. De asemenea, va fi eliminată obligația de notificare a Inspectoratului General și a inspectoratelor județene în ceea ce privește numirea și schimbarea din funcție a cadrului tehnic, având în vedere caracterul inutil și birocratic al acestei obligații.
Ordonanta securitate incendiu_proiect (2)