Arhive lunare: decembrie 2017

Dosar de personal-model de acte ce trebuie sa contina

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
I. Dosarul personal al salariatului – o obligatie a angajatorului
Dosarul personal al salariatului – modele si formulare necesare
1. Cerere de angajare
2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
6. Contract individual de munca (model cadru)
7. Contract individual de munca (model complex)
8. Fisa postului (model cadru)
9. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
10. Fisa de evaluare a performantelor
11. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
12. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
13. Act aditional la contractul individual de munca (model general)
14. Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
15. Decizie colectiva de majorare a salariului minim
16. Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
17. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
18. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare
19. Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
20. Cerere de reluare a activitatii
21. Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
22. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
23. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
24. Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
25. Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
26. Decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor
27. Cerere de incetare a contractului individual de munca prin demisie
28. Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie
29. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
30. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
32. Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
33. Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
34. Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
35. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
36. Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
37. Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
38. Adeverinta de vechime in munca
39. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
40. Nota de lichidare
41. Declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
44. Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
45. Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
46. Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
47. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
48. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
49. Declaratie pe propria raspundere asigurat
50. Declaratie pe propria raspundere coasigurat
51. Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
52. Declaratie privind folosirea autovehiculului
53. Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
54. Cerere de concediu odihna
55. Cerere de concediu fara plata
56. Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
57. Cerere de concediu pentru formare profesionala
58. Cerere de concediu pentru crestere copil
59. Cerere de concediu paternal
60. Adeverinta salariat (model general)
61. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model cadru)
62. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
63. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
64. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii
65. Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
66. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
67. Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
68. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
69. Adeverinta eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare in ceea ce priveste contributia la somaj
VI. Istoric actualizari
VII. Baza legala

INTERES GENERAL:Termenul pentru transmiterea in Revisal a modificarilor salariale s-a modificat !

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
RISK
Pe fundalul transferului contribuţiilor sociale (CAS şi CASS) în sarcina salariatului, s-a hotărât ca angajatorii să poată înregistra în Revisal orice modificare a salariului brut până la 31 martie 2018. Măsura a fost reglementată în mod oficial prin Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în vigoare din 19 decembrie 2017.
Noile reguli Revisal stabilesc că orice modificare privind salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.
Însă, prin excepție de la această regulă, orice modificare care se produce în intervalul 19 decembrie 2017 – 31 martie 2018 va fi transmisă în registrul general de evidență a salariaților până la 31 martie 2018.
Netransmiterea de către angajatori a modificărilor aduse asupra salariului în termenul stabilit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.
Noile reguli Revisal
HG nr. 905/2017 stabilește metodologia de înființare a registrului general de evidență a salariaților și de completare și transmitere în acesta a elementelor raportului de muncă, de către următoarele categorii de angajatori:
persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.
Vorbim aşadar despre un REVISAL unic, fără a mai fi împărţit în Registru privat şi Registru public.
În registru se înregistrează, anterior începerii activității, datele pentru persoanele care urmează să desfășoare activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit prevederilor Codului muncii.
Fiecare dintre angajatori are obligația să transmită datele în Revisal, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

Proiect-Modificari la normativul P118/2-2013 privind securitatea la incendiu a cladirilor

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere”, indicativ P 118/2-2013 va fi modificat, după cum arată un proiect de act normativ aflat în dezbatere publică până pe 29 decembrie. Acest proiect urmărește introducerea în normativul P 118/2-2013 a unor dispoziţii tehnice clarificatoare privind: * echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu interiori a diverselor categorii de clădiri; * modalitatea de amplasare în clădire a robinetului hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, respectiv într-o cutie, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la înălţimea de 0,80m – 1,50m; * proiectarea reţelelor interioare care alimentează cu apă mai mult de 8 hidranţi de incendiu pe nivel, respectiv realizarea unei distribuţii inelare; * precizarea clară a timpul teoretic de funcţionare al instalaţiei de hidranţi interiori pentru diverse categorii de clădiri, care este de: – 120 minute pentru clădirile foarte înalte; – 60 minute pentru clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită, clădiri înalte, clădiri cu săli aglomerate, parcaje subterane cu patru niveluri sau mai mult; – 30 de minute la parcaje subterane care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje supraterane închise cu mai mult de 10 autoturisme ori cu peste 2 (două) niveluri, parcaje supraterane deschise cu peste 2 (două) niveluri sau cu mai mult de 50 autoturisme clădiri de producţie şi/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere; – 10 minute pentru celelalte categorii de construcţii echipate cu instalaţie de hidranţi interiori. * debitele minime ale jetului compact şi pulverizat ale apei, pentru hidranţi; * instalarea unei coloane uscate pentru fiecare casă de scară a clădirii; * echiparea tehnică cu hidranţi exteriori a reţelelor de distribuţie a apei din centrele populate (localităţi), precum şi locurile în care se prevăd, obligatoriu, hidranţi exteriori, cum ar fi: – clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională – A ori deosebită – B; – clădiri înalte; – clădiri foarte înalte; – clădiri cu săli aglomerate; – clădiri de sănătate/ pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dezabilităţi sau lipsite de adăpost; – clădiri de cultură sau învăţământ; – clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 300 persoane; – clădiri de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală de 1250 mp; – depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 1200 mp. * debitele de apă care se iau în calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor la construcţiile agrozootehnice; * echiparea tehnică cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler la diferite categorii de clădiri; * instrucţiuni pentru proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid în clădiri; * asigurarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor din rezervoarele de apă ale localităţilor; * alte prevederi referitoare la stingerea incendiilor cu spumă sau cu pulberi.

imagine cu foc incendiu

Noutati privind angajarea somerilor de la 01 ianuarie 2018

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Prin recenta OUG nr. 95/2017, Legea nr. 76/2002 a suferit modificări în ce priveşte regimul legal al şomerilor cât şi cu privire la stimulentele ce se pot acorda pentru angajarea acestora, în diferite situaţii prevăzute de lege. Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 991/2017 şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
EIP

Prima de inserţie

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

Prima de inserție se acordă în două tranșe egale, la data angajării şi după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de această primă:

absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepția situației în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;
absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
Persoanele care beneficiază de prima de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Prima de activare

Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Primele de mobilitate

Prima de încadrare și prima de instalare, denumite în lege prime de mobilitate, se acordă de la 1 ianuarie 2018 şi pentru:

persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;
persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;
persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;
persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.
Prima de relocare

NU beneficiază de prima de relocare:

persoanele al/a căror soț/soție a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele de mobilitate, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
Subvenţiile pentru angajatori

Este vorba despre subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale. Subvențiile se acordă, la solicitarea autorităților publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul șomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. Potrivit modificărilor aduse la lege prin ordonanţa de urgenţă, cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:

în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă;
în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, aferentă acestuia.
Angajarea absolvenţilor

Sunt modificate dispoziţii privind angajarea, pe durată nedeterminată, a absolvenți ai unor instituții de învățământ, angajatorii urmând să primească, lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia de a menține raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii. Dacă raporturile de muncă continuă şi după această perioadă de 18 luni, angajatorul primeşte pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii.

MODUL DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR IN CAZUL UNUI ACCIDENT

Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii), situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Primul ajutor consta in totalitatea actiunilor intreprinse imediat dupa producerea unui accident de munca, pana la momentul interventiei cadrelor medicale de specialitate.
Primul ajutor se acorda in 3 etape:
la locul accidentului
in timpul transportului
in unitati sanitare
smurd
Toate unitatile sanitare sunt obligate sa acorde in permanenta asistenta medicala de urgenta, dar in cazul in care depaseste competenta si posibilitatile locale, accidentatul va fi transportat intr-o unitate specializata.
In scopul asigurarii primului ajutor la locul de munca, serviciile medicale si de securitate a muncii au urmatoarele responsabilitati:
sa detina competente si mijloace tehnice disponibile, pentru a actiona eficient in cazul producerii unui eveniment pentru limitarea consecintelor sale;
sa informeze si sa sensibilizeze angajatii in ceea ce privesc notiunile de risc si de pericol;
sa formeze salvatori care sa intervina rapid si eficace in actiunile de urgenta la locul de munca pana la sosirea echipelor specializate;
sa cunoasca si sa anticipeze riscurile specifice locurilor de munca.
In promovarea securitatii si sanatatii in munca primeaza actiunile de prevenire, de asigurare a celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, dar pentru a limita efectele unui accident, este necesar sa se aiba in vedere si tipul de instruire terapeutica. Cu exceptia cazurilor de mare urgenta petrecute in locuri izolate, primul ajutor ar trebui sa fie acordat de persoane instruite in acest sens.
Salvatorul nu inlocuieste medicul, dar prin masurile pe care le aplica, el trebuie sa evite:
inrautatirea starii accidentatului;
aparitia complicatiilor;
decesul victimei.
Atentie!
O persoana care nu este pregatita ca salvator nu trebuie sa incerce sa intervina cu orice pret. Obligatiile sale, pentru aceasta situatie, sunt urmatoarele:
sa nu atinga victima;
sa cheme pe cel mai apropiat salvator;
sa anunte accidentul si sa solicite ajutor calificat;
sa organizeze protectia victimei;
sa previna extinderea starii accidentului.
Elementele pe care le va lua in calcul salvatorul
1. Analiza situatiei
Ce s-a intamplat, care este natura accidentului?
Exista si alte pericole?
Poate fi suprimat acest pericol fara inducerea unui risc nou?
2. Protejarea victimei
Cercetarea si identificarea riscurilor care persista pentru a proteja victima si a preveni extinderea urmarilor:
Identificarea surselor de riscuri reale, persistente sau presupuse si reperarea persoanelor care ar putea fi expuse la riscurile identificate;
Suprimarea/izolarea riscurilor, singur sau cu ajutoare calificate;
Instituirea unui baraj de securitate in jurul victimei, indepartand persoanele neavizate.
3. Examinarea victimei
Cercetarea si recunoasterea semnelor care indica faptul ca viata victimei este amenintata:
Sangereaza abundent?
Raspunde la intrebari?
Respira?
Are puls?
4. Anuntarea accidentului, personal sau prin altcineva
Apelul de prim ajutor trebuie sa contina informatiile despre modul in care s-a petrecut accidentul, locul accidentului, accesibilitatea drumului, numarul si starea victimelor, tipurile leziuni produse, identitatea celui care efectueaza apelul. Persoana care a facut apelul trebuie sa astepte confirmarea corecta a mesajului transmis.
5. Primul ajutor
Salvatorul decide si efectueaza interventiile folosind tehnicile cunoscute si exersate. In acest timp verifica si supravegheaza daca s-a obtinut rezultatul scontat.
Modul de actiune depinde de situatiile urmatoare:
a) Daca victima este inconstienta, dar respira si are puls:
se asaza victima in pozitie de siguranta;
se acopera victima;
se supravegheaza circulatia si respiratia pana la sosirea ajutoarelor medicale.
b) Daca victima nu raspunde, nu respira, dar are puls:
se degajeaza caile respiratorii ale victimei;
se efectueaza manevra Heimlich;
se efectueaza manevra de respiratie gura la gura sau gura la nas.
c) Daca victima nu raspunde, nu respira, nu are puls:
se efectueaza reanimare cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura sau gura la nas).
d) Daca victima sangereaza abundent:
se efectueaza compresie manuala locala;
se aplica pansament compresiv;
e) Daca victima prezinta arsuri:
Se va efectua o spalare abundenta cu apa;
f) Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari:
oricare ar fi semnele, se actioneaza ca si cum victima ar avea o fractura, evitand deplasarea ei si respectand toate eventualele deformari la nivelul membrului superior, inferior sau la coloana vertebrala.
g) Daca victima prezinta plagi:
in cazul plagilor grave victima se va aseza intr-o pozitie adecvata, se va ingriji segmentul amputat si se efectua compresia pentru oprirea sangerarii;
in situatia plagilor simple se vor lua masuri pentru curatarea si pansarea acestora.
6. Supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate si a ambulantei
Se va tine cont de urmatoarele aspecte:
Urmarirea semnelor vitale ale victimei;
Asigurarea interventiilor necesare, daca survin modificari in starea victimei;
Informarea medicului despre accident si despre starea victimei.
Transportul accidentatilor
Inainte de a fi transportat, accidentatul va fi examinat si i se va acorda efectiv primul ajutor. In general, transportul se efectueaza doar cu ambulanta. Transportul cu mijloace improvizate se va efectua numai in cazul victimelor cu leziuni minore care nu influenteaza functiile vitale ale organismului.
In conditiile actuale de organizare si dotare a serviciilor de urgenta, numai cadrele medico-sanitare de specialitate au dreptul sa dispuna ridicarea si transportul victimelor de la locul accidentului.
Faptul ca transportul de la locul accidentului pana la spital ar dura doar 10-15 minute nu poate constitui o justificare pentru neaplicarea masurilor de prim ajutor la locul accidentului sau in timpul transportului.
Tehnica de interventie pentru transport trebuie subordonata scopului de a nu agrava vatamarile produse de accident. In acest sens, transportarea accidentatului va trebui efectuata in asa fel incat ansamblul cap-gat-trunchi-bazin sa ramana nemiscat, ca un bloc rigid.
Nerespectarea regulilor de acordare a primului ajutor la locul accidentului si nesocotirea necesitatii transportului victimei cu ambulanta conduc la situatia de a ridica de la locul accidentului un ranit in stare de soc, de a transporta un muribund si de a “interna” un eventual decedat.
De retinut!
Angajatorii au obligatia legala de a lua masurile necesare pentru acordarea primului ajutor prin desemnarea unor lucratori instruiti in acest sens.
Incalcarea acestei prevederi se sanctioneaza contraventional cu amenda de 3.000 lei la 6.000 lei.