Telefon: 0744.388.349 Program: 10:00 - 18:00 Blog

Noutăți legislative

Tipul de cladirii si imobile care se supun avizarii/autorizarii la incendiu incepand cu anul 2016

HOTARARE Nr. 571 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu


Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 5 noiembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

 • 1. La articolul unic punctul 3, alineatul (3) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • " (3) Criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării măsurilor de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
 • 2. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
 • La articolul 30, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4.1), (4.2) şi (4.3), cu următorul cuprins:
 • 4.1 Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute la alin. (4), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.
 • 4.2 Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (41), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.
 • 4.3 Excepţia prevăzută la alin. (4.1) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii."
 • 3. La articolul unic punctul 5, alineatul (4) al articolului 461 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (4) Anunţul prevăzut la alin. (2) se tipăreşte cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut: Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.»"
 • Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 • Presedintele Camerei Deputatilor: Valeriu-Stefan Zgonea, Presedintele Senatului: Calin-Constatin-Anton Popescu-Tariceanu
 • Bucureşti, 17 martie 2016.Nr. 33.

Abonează-te la newsletter