Telefon: 0744.388.349 Program: 10:00 - 18:00 Blog

Servicii

Listă de servicii

Organizarea activitatii de prevenire Securitatea si Sanatate in Munca, presupune adoptarea si implementarea masurilor necesare (tehnice si organizatorice), in vederea indeplinirii cerintelor legislative in materie si pentru evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale din cadrul unitatii dumneavoastra.

Organizarea consta in urmatoarele activitati:

 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 – 177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108 – 177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;
 • Instruirea lucratorilor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca in conformitate cu prevederile Capitolului V, art.74 – art.100 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 • Efectuarea auditurilor de conformitate cu legislatia in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;
 • Organizarea acordarii primului ajutor in caz de accident in conformitate cu art.10, alin. (2) din Legea nr. 319/2006 – securitatii si sanatatii in munca si dotarea punctelor de lucru cu truse sanitare dotate conform Ordinului nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor;
 • Efectuarea de controale interne si intocmirea de note de control privind indeplinirea si respectarea de catre angajati a cerintelor in vigoare pe linie de securitatea si sanatate in munca.
La cererea angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai poate realiza activitatiile mentionate mai sus.
Model de organizare SSM il puteti gasi aici
Organizarea activitatii de prevenire a Situatiilor de Urgenta, presupune adoptarea si implementarea masurilor necesare (tehnice si organizatorice), in vederea protejarii valorilor de orice natura, umana si materiala din cadrul unitatii dumneavoastra.

Organizarea consta in urmatoarele activitati:

 • Emiterea dispozitiilor de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
 • stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 • organizarea instruirii personalului;
 • Intocmirea fisei obiectivului, conform Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 89/2013;
 • Intocmirea planurilor de protectie impotriva incendiilor (planul de evacuare a persoanelor; planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, planul de interventie);
 • Intocmirea registrului de evidenta a permiselor pentru lucrul cu focul;
 • Intocmirea raportului anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
 • Intocmirea fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;
 • Intocmirea listei cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 • Indeplinierea cerintelor din rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;
 • Intocmirea graficelor de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
 • Realizarea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii, sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu;
 • Realizarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 • Intocmirea de reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase, specifice produselor sale;
 • Realizarea de masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
 • Intocmirea pentru conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
 • Indrumare si consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu;
 • Efectuarea de controale interne si intocmirea de note de control privind indeplinirea si respectarea de catre angajati a cerintelor in vigoare pe linie de aparare impotriva incendiilor.
La cererea angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai poate realiza activitatiile mentionate mai sus.
Model fisa de obiectiv il puteti gasi aici
Prin lege angajatorul este obligat sa evalueze riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala ale fiecarui loc de munca din unitatea sa si sa intocmeasca planul de prevenire si protectie.

Serviciul extern de prevenire PFA Nicolae Gh Mihai este abilitat sa realizeze astfel de evaluari de risc ale locurilor de munca.
Notiuni de evaluare a riscurilor le puteti gasi aici
Principii generale de prevenire le puteti gasi aici
In concordanta cu legislatia in vigoare privind evaluarea la risc de incendiu a cladirilor, fiecare administrator sau proprietar de imobil este obligat prin lege sa isi evalueze riscul de incendiu.
Asigurarea, de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii, a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii, în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor are ca scop:
1) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială "securitate la incendiu";
2) validarea scenariilor de securitate la incendiu;
3) expertizarea construcţiilor existente.
Ordinul nr 210/2007 care stabileste metodologia de evaluare a riscului de incendiu il gasiti aici
Prin lege angajatorul este obligat sa realizeze practic semnalizarea de securitate in functie de riscurile existente la fiecare loc de munca.

La solicitare angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai poate realiza semnalizarea de securitate a fiecarui loc de munca precum si semnalizarea din punct de vedere al situatiilor de urgenta.
Model de semnalizare a locurilor de munca il puteti gasi aici
Prin lege angajatorul este obligat sa asigure salariatilor periodic instruiri teoretice si demonstratii practice in functie de pregatirea socio-profesionala a fiecarui salariat.

Serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai efectueaza astfel de instruiri si exercitii practice atat in domeniul securitatii si sanatatii in munca cat si in domeniul situatiilor de urgenta cum ar fi comportare in caz de incendiu; cutremur etc.
Model de comportament in caz de incendiu si cutremur il puteti gasi aici
Prin lege angajatorul este obligat sa realizeze anual autorizarea/reautorizarea interna a anumitor functii si meserii existente in organigrama societatii, cum ar fi electrician; stivuitorist; fochist; macaragiu; legator sarcina; manevranti deservire instalatii de ridicat; personal auxiliar etc.

La solicitare angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai poate face parte din comisia interna de autorizare a personalului mentionat mai sus.
NTE 10-2011 privind lucrul sub tensiune gasiti aici
PT CR 8-ISCIR priving autorizarea personalului de deservire a instalatiilor de ridicat si subpresiune gasiti aici
Prin lege angajatorul este obligat sa acorde gratuit salariatilor echipament individual de protectie (EIP).

La cererea angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai acorda consultanta in privinta achizitionarii si acordarii salariatilor a echipamentului individual de protectie in functie de riscurile evaluate existente la fiecare loc de munca. De asemenea PFA Nicolae Gh Mihai asigura salariatilor instruri teoretice si demonstratii practice privind modul de utilizare si intretinere a echipamentelor individuale de protectie din dotare.
Ghidul de clasificare a EIP il puteti gasi aici
Pentru achizitia de EIP si EIL gasiti aici
Prin lege fiecare angajator este obligat sa anunte de indata catre ITM accidentele de munca suferite de catre angajatii sai, urmand ca in maxim 10 zile lucratoare, sa efectueze cerecetarea si intocmirea dosarului.

Cercetarea accidentului de munca soldat cu incapacitatea temporara de munca se face de catre o comisie interna formata din personal cu studii de specialitate din partea angajatorului (lucrator desemnat, reprezentanti ai serviciului intern de prevenire si protectie) si/sau reprezentanti ai serviciului extern de prevenire si protectie.
La cererea angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai, poate efectua asemenea cercetari de accidente si poate face parte din comisia interna de cercetare a accidentelor cu incapacitate temporara de munca in vederea efectuarii cercetarii si inregistrarii acestora.
Prin lege angajatorul este obligat sa dea curs si sa participe la controalele de specialitate efectuate de catre reprezentantii institutiilor abilitate respectiv Inspectia Muncii; IGSU; ISCIR etc.

La solicitare angajatorului serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai poate insotii angajatorul sau reprezentantul legal al acestuia la controalele de specialitate, ale institutiilor mai sus mentionate.
Conditiile obligatorii de participare la control ale serviciului extern sunt: sa fie insotit de angajator sau reprezentantul sau legal si sa fie anuntat in prealabil cu minim 36 h de necesitatea participarii la control.
Prin lege angajatorul este obligat sa asigure gratuit efectuarea de catre salariati a urmatoarelor examene medicale de medicina muncii:

 • EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE;
 • EXAMEN MEDICAL DE ADAPTARE;
 • EXAMEN MEDICAL PERIODIC;
 • EXAMEN MEDICAL LA RELUAREA ACTVITATII;
 • EXAMEN MEDICAL LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA
Serviciul extern de prevenire si protectie PFA Nicolae Gh Mihai in colaborarea cu serviciul medical privat de medicina muncii poate asigura efectuarea examenelor medicale mai sus mentionate precum si instruiri teoretice si practice salariatilor privind modul de acordare a primului ajutor in caz de urgenta la locul de munca. Niciun salariat nu poate fi incadrat in munca fara emiterea fisei medicale de aptitudine de catre medicul de medicina muncii.
De ce este important CONTROLUL MEDICAL PERIODIC GASITI aici
Serviciile de facility management oferite de PFA Nicolae GH Mihai si in colaborare sunt urmatoarele:

 • asigurarea mentenantei si a interventiilor de urgenta cu personal de specialitate calificat si autorizat la instalatiile electrice; termice; sanitare; ventilatie si climatizare;
 • autorizarea/reautorizarea instalatiilor si echipamentelor din cladire care intra sub incidenta ISCIR, respectiv cazane subpresiune, ascensoare de marfa si persoane; stivuitoare; elevatoare auto; mecanisme de ridicat; lize;
 • autorizarea/reautorizarea interna a personalului de deservire a instalatiilor si echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR si ANRE cum ar fi: (manevranti;stivuitoristi;fochisti; electricieni; legator sarcina; macaragi);
 • coordonarea echipelor de mentenanta a instalatiilor si echipamentelor tehnice si urmarirea efectuarii reviziilor periodice;
 • intocmirea graficelor de revizii periodice conform cerintelor legislative in vigoare pentru fiecare tip de instalatie (ventilatie; termice; electrice);
 • intocmirea graficelor de tura pentru asigurarea personalului de intretinere si exploatarea conform cerintelor legale;
 • verificarea permanenta a programului efectuarii reviziilor de intretinere;
 • intocmirea anuala a planului de mentenanta a tuturor instalatiilor si echipamentelor care contine starea tehnica si gradul de uzura precum si masuri tehnice, organizatorice, costuri estimate; termene de executie; responsabili de executie, pentru reparatia si eventual inlocuirea acestora;
 • efectuarea verificarilor la instalatiile electrice si emiterea buletinului PRAM;
 • indrumare in obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu a imobilului prin cunoasterea legislatiei in materie si colaborarea cu experti, arhitecti si verificatori de proiect in specialitatea siguranta la foc;
 • intocmirea planurilor de depozitare a substantelor periculoase, evacuare si interventie pentru situatii de urgenta;
 • intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere automata a incendiilor;
 • servicii de curatenie spatii interioare si exterioare click
Prin lege angajatorul care detine in unitatea sa urmatoarele echipamente tehnice este obligat sa detina si personal autorizat ISCIR denumit responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)

PFA Nicolae Gh Mihai va poate acorda servicii de operator RSVTI conform legislatiei in materie. Tipul de instalatii care impune existenta operatorului RSVTI sunt urmatoarele:

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora cum ar fi:

 • Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte;
 • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari;
 • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari;
 • Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora cum ar fi:

 • Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului;
 • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari;
 • Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari;
 • Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi generale:

 • răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice privind siguranţa în funcţionare a echipamentelor;
 • să vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei în registru;
 • să verifice lunar funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi să menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;
 • să efectueze verificările tehnice conform prevederilor prescripţiilor tehnice, după obţinerea împuternicirii scrise din partea ISCIR;
 • să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
 • să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
 • să efectueze examinarea personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; să organizeze reexaminarea periodică anuală a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, să participe în comisia de reexaminare şi să consemneze în autorizaţie/carnet rezultatul examinării;
Ordinul 147/2006 –ISCIR privind obligativitatea de a avea RSVTI gasiti aici
Ordinul130/2011-ISCIR privind autorizarea/reautorizarea RSVTI gasiti aici
Lg 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor tehnice care intra sub incidenta ISCIR gasiti aici

Abonează-te la newsletter